Tin học Tây Sơn

Bài 3 HSG 1819

Go down

Bài 3 HSG 1819

Bài gửi by Admin on Tue Nov 06, 2018 4:27 pm

Bài 3: (4,0 điểm)
Hội trại 26/3, gian hàng lớp Vỹ bày bán các sản phẩm thủ công do chính các bạn trong lớp tự tay làm. Khách hàng tới rất đông, có n lời đề nghị mua sản phẩm với giá a1, a2, a3,…, an (ngàn đồng/sản phẩm), mỗi lời đề nghị tương ứng với duy nhất một sản phẩm. Theo qui định chung của Hội trại thì gian hàng chỉ được bán các sản phẩm đồng giá (bán cùng một giá cho tất cả các sản phẩm; chỉ bán cho khách khi giá đề nghị bằng hoặc cao hơn giá lớp đã qui định, nếu giá đề nghị cao hơn giá được lớp qui định thì sẽ bán với đúng giá qui định; số lượng sản phẩm của lớp luôn lớn hơn n). Bạn hãy viết chương trình giúp lớp Vỹ tìm ra giá hợp lý nhất để số tiền thu được đạt tối đa với n giá đề nghị cho trước.
Ví dụ: nếu có 6 đề nghị mua hàng với giá lần lượt là: 5, 12, 3, 6, 7, 2 (ngàn đồng/sản phẩm) thì lớp sẽ đưa giá là 5 (ngàn/ sản phẩm) và số tiền thu được là 20 (ngàn).
INPUT
OUTPUT
n=6
giá đề nghị: 5 12  3  6  7  2
Giá: 5 ngàn
Số tiền thu được: 20 ngàn
avatar
Admin
Admin
Admin

Posts : 687
Reputation : -10042
Join date : 16/11/2015
Age : 29

Xem lý lịch thành viên http://tinhocts.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Bài 3 HSG 1819

Bài gửi by nguyen77 on Tue Nov 06, 2018 4:40 pm

Code:


program bt;
uses crt;
var i,n,j,tien,gia,t,dem,max:longint;
a:array[1..100] of longint;
begin
clrscr;
write(' nhap so loi de nghi ');
readln(n);
for i:=1 to n do
begin
write('a[',i,']=');
readln(a[i]);
end;

for i:=1 to n do
begin
dem:=0;
t:=0;

for j:=1 to n do
begin
if a[i]<=a[j] then
inc(dem);
t:=a[i]*dem;
if t>max then
begin
max:=t;
tien:=max;
gia:=a[i];
end;
end;
end;

writeln(' so tien la ',tien);
write(' voi gia la ',gia );
readln;
end.
avatar
nguyen77
Năng động
Năng động

Posts : 75
Reputation : -309991
Join date : 18/06/2018

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Bài 3 HSG 1819

Bài gửi by Nguyễn Văn Biên on Tue Nov 06, 2018 4:41 pm

Code:
program Bai_3;
uses crt;
var i,j,n,tam,max,vt:byte;
    A:array[1..100] of byte;
begin
        clrscr;
        write('N = '); readln(n);
        for i:=1 to n do
        begin
                write('A[',i,']= ');
                readln(a[i]);
        end;
        max:=a[1]; vt:=1;
        for i:=1 to n do
   begin
           tam:=0;
           for j:=1 to n do
      if A[j]>=A[i] then tam:=tam+a[i];
           if tam>max then begin max:=tam; vt:=i end
   end;
        writeln('Gia quy dinh: ',A[vt],' ngan');
        write('So tien thu duoc: ',max, ' ngan');
        readln
end.

_________________

My:
- XDA Account
- Blog
- Game

...
avatar
Nguyễn Văn Biên
Recognised Member & Recognised Developer & Protected Member & Super Administrator
Recognised Member & Recognised Developer & Protected Member & Super Administrator

Posts : 220
Reputation : 1129923
Join date : 18/06/2018
Age : 15
Location : ?

Xem lý lịch thành viên https://bien2004official.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Bài 3 HSG 1819

Bài gửi by Nguyễn Hoàng Nam on Tue Nov 06, 2018 4:41 pm

Code:
program bai3;
uses crt;
type mang=array[1..100] of integer;
var n:integer ; a:mang ;
procedure nhap(var a:mang ; var n:integer);
var i:integer;
begin
for i:=1 to n do
begin
write('Gia De Nghi Lan Thu ',i,' :');readln(a[i]);
end;
end;
procedure xulibaitoan(var a:mang ; var n:integer);
var tong,tam,i:integer;
begin
tong:=0;
tam:=0;
for i:=1 to n do
if a[i] >= a[1] then
begin
tam:=tam+1;
tong:=a[1]*tam;
end;
writeln('Gia :',a[1]);
write('So Tien Thu Duoc :',tong);
end;
begin
clrscr;
write('Nhap So Don Hang De Nghi :');readln(n);
nhap(a,n);
xulibaitoan(a,n);
readln;
end.

avatar
Nguyễn Hoàng Nam
Teen Chính hiệu
Teen Chính hiệu

Posts : 17
Reputation : -159986
Join date : 06/11/2018
Age : 14

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Bài 3 HSG 1819

Bài gửi by manhcuong0202 on Tue Nov 06, 2018 4:43 pm

Code:
program chua_bai;
uses crt;
var i,n,t,dem,max,j,gia,sotien:integer; a:array[1..100] of integer;
begin
    write('nhap so hang de nghi : '); readln(n);
    for i:=1 to n do
    begin
    write('a[',i,']='); readln(a[i]);
    end;
    for i:=1 to n do
    begin
      dem:=0;
      t:=0;
    for j:=1 to n do
      begin
        if a[i]<=a[j] then dem:=dem+1;
        t:=a[i]*dem;
        if t>max then begin max:=t;
        sotien:=max;
        gia:=a[i];
        end;
        end;
        end;
        write('gia tien can chon la:',gia);
        write('so tien can tra la:', sotien);
        readln;
        end.


manhcuong0202
Begin
Begin

Posts : 2
Reputation : -20000
Join date : 06/11/2018

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Bài 3 HSG 1819

Bài gửi by huynhtanluc on Tue Nov 06, 2018 4:45 pm

CODE:
program ct;
uses crt;
type mang=array[1..100] of integer;
var n,i,s,d,st:integer; a:mang;

Procedure nhap(var a:mang;var n:integer);
begin
write('Ban hay nhap so loi de nghi: ');readln(n);
for i:=1 to n do
begin
write('A[',i,']= ');
readln(a[i]);
end;
end;

Begin
clrscr;
nhap(a,n);
s:=0;
for i:=1 to n do
s:=s+a[i];
d:=s div n;
writeln('Gia: ',d,' ngan');
for i:=1 to n do
if a[i]>=d then st:=st+d;
writeln('So tien se thu duoc la: ',st,' ngan');
readln;
End.

avatar
huynhtanluc
Năng động
Năng động

Posts : 63
Reputation : -299984
Join date : 18/06/2018

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Bài 3 HSG 1819

Bài gửi by Tạ Thúy Phượng on Tue Nov 06, 2018 4:47 pm

code của Phượng:
program bai2;
uses crt;
var
gia,i,j,tien,n,k,max,dem:integer;
a:array[1..100] of integer;
begin
write(' nhap gia tien de nghi: ');
readln(n);
for i:=1 to n do
begin
write('a[',i,']=');
readln(a[i]);
end;
max:=0;
for i:=1 to n do
begin
tien:=0;
dem:=0;
gia:=a[i];
for j:=1 to n do
if a[j]>=gia then inc(dem);
tien:=gia*dem;
if tien>max then
begin
max:=tien;
k:=gia;
end;
end;
writeln(' Gia tien: ',k,' nghin dong ');
writeln(' So tien thu duoc: ',max,' nghin dong ');
readln;
end.
avatar
Tạ Thúy Phượng
Năng động
Năng động

Posts : 66
Reputation : -259993
Join date : 18/06/2018
Location : Binh Thuan-Tay Son-Binh Dinh

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Bài 3 HSG 1819

Bài gửi by Khách viếng thăm on Tue Nov 06, 2018 4:52 pm

Code:
program bai3;
 uses crt;
        var n,i,s:integer;
            a:array[1..100]of integer;
            tb,ss,d,j,max:integer;
begin
 clrscr;
 write('nhap n= ');readln(n);
 write('gia de nghi: ');
 for i:=1 to n do readln(a[i]);
 writeln;
 max:=0;

 for i:=1 to n do
        begin
                ss:=0;
                d:=0;
                for j:=1 to n do
                begin
                        if a[i]<=a[j] then inc(d);
                        ss:=a[i]*d;
                        if ss>max then begin max:=ss;tb:=a[i];end;
                end;
                end;

 writeln('gia: ',tb,' ngan');
 write('so tien thu duoc: ',max,' ngan');
 readln;
end.


Được sửa bởi nganvonhat123 ngày Wed Nov 07, 2018 3:52 pm; sửa lần 1.

Khách viếng thăm
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Re: Bài 3 HSG 1819

Bài gửi by mainhatthong2004 on Tue Nov 06, 2018 4:55 pm

Code:
program bait1;
uses crt;
var i,j,n,d,max,vt,tg:integer;
a,b:array[1..100] of integer;
begin
clrscr;
write('nhap n '); readln(n);
for i:=1 to n do
begin
write('a[',i,']='); readln(a[i]);
end;
for i:=1 to n-1 do
for j:=i+1 to n do
if a[i]>a[j] then
begin
tg:=a[i];
a[i]:=a[j];
a[j]:=tg;
end;
for i:=1 to n do
b[i]:=a[i];
j:=1;
i:=1;
while j<n do
begin
b[j]:=b[j]*(n-i+1);
inc(i);
inc(j);
end;
max:=b[1];
for i:=1 to n do
if max<b[i] then
begin
max:=b[i];
vt:=i;
end;
writeln('gia ',a[vt],' ngan');
write('so tien thu dc la ',b[vt],' ngan ');
readln;
end.
avatar
mainhatthong2004
Teen cá tính
Teen cá tính

Posts : 85
Reputation : -369988
Join date : 18/06/2018

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Bài 3 HSG 1819

Bài gửi by quantran on Thu Nov 08, 2018 1:50 pm

Code:
program baitongtien;
var
n,i,j,d,max,t,tt,so:integer;
a:array[1..100] of integer;
begin
write('nhap n la ');readln(n);
for i:=1 to n do
begin
write('a[',i,']=');readln(a[i]);
end;
max:=0;
for i:=1 to n do
begin
t:=0;
d:=0;
tt:=a[i];
for j:=1 to n do
if a[j]>=tt then
inc(d);
t:=tt*d;
if t>max then
begin
max:=t;
so:=tt;
end;
end;
writeln('gia ',so ,' ngan ');
writeln('so tien ',max,' ngan ');
readln;
end.
avatar
quantran
Năng động
Năng động

Posts : 77
Reputation : -339986
Join date : 18/06/2018
Age : 14
Location : Binh Thuan-Tay Son-Binh Dinh

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Bài 3 HSG 1819

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết