Tin học Tây Sơn

Bài 1: (5,0 điểm)

Go down

Bài 1: (5,0 điểm)

Bài gửi by Admin on Tue Nov 06, 2018 4:28 pm

Bài 1:  (5,0 điểm)
Số nguyên dương X có tổng các ước thực sự của nó là một số nguyên tố thì X được gọi là số GNT. Ví dụ: tổng các ước thực sự của 10 là: 2+5=7, vì 7 là số nguyên tố nên 10 là số GNT. Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương X, kiểm tra X (X< 109) có phải là số GNT hay không? (nếu là số GNT thì hiển thị YES ra màn hình, ngược lại hiển thị NO).         
INPUT
OUTPUT
X=10YES
X=12NO
avatar
Admin
Admin
Admin

Posts : 687
Reputation : -10042
Join date : 16/11/2015
Age : 29

Xem lý lịch thành viên http://tinhocts.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Bài 1: (5,0 điểm)

Bài gửi by Nguyễn Văn Biên on Thu Nov 08, 2018 1:52 pm

Code:
program Bai_1;
uses crt;
var i,j,m:longint;

function  tonguoc(n:longint):longint;
var i,s:longint;
begin
        s:=0;
        For i:=2 to n div 2 do
   if n mod i=0 then s:=s+i;
        tonguoc:=s
end;

function snt(n:longint):boolean;
var  i:longint;
    kt:boolean;
begin
        if n<2 then snt:=false
        else if n<4 then snt:=true else
        begin
                For i:=2 to trunc(sqrt(n)) do
                if n mod i=0 then
                begin
                        snt:=false;
                        break
                end
        end
end;

begin
        clrscr;
        write('Nhap m: '); readln(m);
        if tonguoc(m)=0 then write('NO') else
        if snt(tonguoc(m))then writeln('YES')
        else write('NO');
        readln
end.

_________________

My:
- XDA Account
- Blog
- Game

...
avatar
Nguyễn Văn Biên
Recognised Member & Recognised Developer & Protected Member & Super Administrator
Recognised Member & Recognised Developer & Protected Member & Super Administrator

Posts : 220
Reputation : 1129923
Join date : 18/06/2018
Age : 15
Location : ?

Xem lý lịch thành viên https://bien2004official.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Bài 1: (5,0 điểm)

Bài gửi by huynhtanluc on Thu Nov 08, 2018 1:55 pm

Code:
Program GNT;
uses crt;
var n,i,s:longint;

   function nt(n:longint):boolean;
   var i:longint;
   begin
   if n<2 then nt:=false else
   begin
   for i:=2 to trunc(sqrt(n)) do
   if n mod i=0 then
   begin
   nt:=false;
   break;
   end;
   end;
   end;

Begin
   clrscr;
   write('Ban hay nhap so n: ');readln(n);
   s:=0;
   for i:=2 to n div 2 do
   if n mod i=0 then s:=s+i;
      if nt(s) then writeln('YES') else writeln('NO');
readln;
End.
avatar
huynhtanluc
Năng động
Năng động

Posts : 63
Reputation : -299984
Join date : 18/06/2018

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Bài 1: (5,0 điểm)

Bài gửi by Khách viếng thăm on Thu Nov 08, 2018 2:10 pm

Code:
program bai1;
 uses crt;
        var i,x,s:longint;

        function snt(n:longint):boolean;
                var i:longint;
                    kt:boolean;
        begin
                kt:=true;
                if n<2 then begin kt:=false;exit;end
                        else
                for i:=2 to trunc(sqrt(n)) do
                        if n mod i=0 then begin kt:=false;break;end;
                snt:=kt;
        end;

begin
 clrscr;
 repeat write('nhap x: ');readln(x) until x<1000000000;
 for i:=2 to x-1 do if x mod i=0 then s:=s+i;
 if (snt(s)=false) or (snt(x)) then write('NO') else write('YES');
 readln;
end.

Khách viếng thăm
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Re: Bài 1: (5,0 điểm)

Bài gửi by Đinh Ngọc Mạnh on Thu Nov 08, 2018 2:11 pm

Code: :
uses crt;
var
n,i,tong:longint;

function ngto(n:longint):boolean;
var j:integer;
begin
ngto:=false;
if n<2 then exit;
for j:=2 to trunc(sqrt(n)) do if n mod j=0 then exit;
ngto:=true
end;

begin
clrscr; tong:=0;
write('Nhap so: '); readln(n);
for i:=2 to n div 2 do if n mod i=0 then tong:=tong+i;
if ngto(tong)=true then write('YES') else write('NO');
readln
end.
avatar
Đinh Ngọc Mạnh
Năng động
Năng động

Posts : 73
Reputation : -300002
Join date : 18/06/2018
Age : -7981
Location : Ở nhà

Xem lý lịch thành viên http://firtsblogspot.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Bài 1: (5,0 điểm)

Bài gửi by Cao Hải Dương on Thu Nov 08, 2018 2:20 pm

CODE:
Program Bai_1;
Uses crt;
Var x:longint;

Function snt(x:longint):boolean;
Var i:longint; kt:boolean;
Begin
kt:=true;
For i:=2 to x-1 do
       If x mod i = 0 then kt:=false;
snt:=kt;
End;

Function tonguoc(x:longint):longint;
Var i,s:longint;
Begin
For i:=2 to x-1 do
       If x mod i = 0 then s:=s+i;
tonguoc:=s;
End;

Begin
Clrscr;
Repeat
Write('Nhap X: ');Readln(x);
Until (x<1000000000);
If snt(tonguoc(x)) then write('YES') else write('NO');
Readln;
End.
avatar
Cao Hải Dương
Nhiệt tình
Nhiệt tình

Posts : 58
Reputation : -329968
Join date : 18/06/2018
Age : 14
Location : Bình Định

Xem lý lịch thành viên http://starduongdesign.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Bài 1: (5,0 điểm)

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết