Tin học Tây Sơn

NGUYENTO.OUT

Go down

NGUYENTO.OUT

Bài gửi by Admin on Fri Nov 09, 2018 3:09 pm

Bài 1: Cho một số nguyên dương (0<N<109). Hãy viết ra tệp NGUYENTO.OUT tất cả các số nguyên tố bé hơn N. .
            Dữ liệu vào: số nguyên dương N nhập từ bàn phím.
            Dữ liệu ra: ghi vào file NGUYENTO.OUT: tất cả các số nguyên tố bé hơn N, mỗi số cách nhau một khoảng trắng (*Mỗi hàng chứa tối đa 20 số).
Ví dụ:
                       
INPUT
TICHLN.OUT
102 3 5 7
avatar
Admin
Admin
Admin

Posts : 687
Reputation : -10042
Join date : 16/11/2015
Age : 29

Xem lý lịch thành viên http://tinhocts.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: NGUYENTO.OUT

Bài gửi by Nguyễn Văn Biên on Fri Nov 09, 2018 8:31 pm

Code:
program Bai_1;
uses crt;
var i,n,dem:longint;
    fo:text;

function ngto(i:longint):boolean;
var j:longint;
begin
 ngto:=false;
 for j:=2 to trunc(sqrt(i)) do
 if i mod j = 0 then exit;
 ngto:=true
end;

begin
 clrscr; dem:=0;
 repeat write('N = '); readln(n) until (n>0) and (n<1000000000);
 assign(fo,'NGUYENTO.OUT'); rewrite(fo);
 for i:=2 to n-1 do
 if ngto(i) then
 begin
        write(fo,i,#32);
        inc(dem);
        if dem mod 20 = 0 then writeln(fo)
 end;
        close(fo)
end.


Được sửa bởi Nguyễn Văn Biên ngày Sat Nov 10, 2018 2:20 pm; sửa lần 2. (Reason for editing : Add "dem")

_________________

My:
- XDA Account
- Blog
- Game

...
avatar
Nguyễn Văn Biên
Recognised Member & Recognised Developer & Protected Member & Super Administrator
Recognised Member & Recognised Developer & Protected Member & Super Administrator

Posts : 220
Reputation : 1129923
Join date : 18/06/2018
Age : 15
Location : ?

Xem lý lịch thành viên https://bien2004official.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Re: NGUYENTO.OUT

Bài gửi by mainhatthong2004 on Sat Nov 10, 2018 8:13 am

thong:
program bai1;
uses crt;
var fo:text;
n,i,d:longint;
//---------------------
function nto(x:longint):boolean;
var j:longint;
begin
nto:=true;
for j:=2 to trunc(sqrt(x)) do
if x mod j=0 then
begin
nto:=false;
break;
end;
end;
//-----------------------------
begin
clrscr;
repeat write('nhap n '); readln(n); until(n>0) and (n<1000000000);
assign(fo,'NGUYENTO.out');
rewrite(fo);
d:=0;
i:=2;
while i<n do
begin
if d=20 then
writeln(fo);
if nto(i) then
begin
write(fo,i,' ');
inc(i);
inc(d);
end else inc(i);
end;
close(fo);
readln;
end.
avatar
mainhatthong2004
Teen cá tính
Teen cá tính

Posts : 85
Reputation : -369988
Join date : 18/06/2018

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: NGUYENTO.OUT

Bài gửi by quantran on Sat Nov 10, 2018 8:15 am

Code:
program nto;
var
d,n,i:longint;
fo:text;
//--------------------
function nt(x:longint):boolean;
var
j:longint;
begin
        nt:=true;
        for j:=2 to trunc(sqrt(x)) do
        if x mod j=0 then
                begin
                        nt:=false;
                        break;
                end;
end;
//---------------------
begin
write('nhap so n la ');readln(n);
assign(fo,'nguyento.out');
rewrite(fo);
d:=0;
i:=2;
while i<n do
begin
if d=20 then
writeln(fo);
if nt(i)=true then
begin
write(fo,i:5);
inc(i);
inc(d);
end
else
inc(i);
end;
close(fo);
readln;
end.
avatar
quantran
Năng động
Năng động

Posts : 77
Reputation : -339986
Join date : 18/06/2018
Age : 14
Location : Binh Thuan-Tay Son-Binh Dinh

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: NGUYENTO.OUT

Bài gửi by Cao Hải Dương on Sat Nov 10, 2018 12:21 pm

CODE:
Program Bai_1;
Uses crt;
Var n,i:longint; fo:text;

Function snt(x:longint):boolean;
Var i:longint;
Begin
snt:=true;
For i:=2 to x-1 do
If x mod i = 0 then Begin snt:=false; Break End;
End;

Begin
Clrscr;
Repeat
Write('Nhap N: ');Readln(n);
Until (n>0) and (n<1000000000);
Assign(fo,'NGUYENTO.OUT');Rewrite(fo);
For i:=2 to n-1 do
If snt(i) then write(fo,i,#32);
Close(fo);
Readln;
End.
avatar
Cao Hải Dương
Nhiệt tình
Nhiệt tình

Posts : 58
Reputation : -329968
Join date : 18/06/2018
Age : 14
Location : Bình Định

Xem lý lịch thành viên http://starduongdesign.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Re: NGUYENTO.OUT

Bài gửi by nguyen77 on Sat Nov 10, 2018 1:57 pm

Code:
program bt;
var
d,n,i:longint;
fi,fo:text;
//--------------------
function nt(x:longint):boolean;
var
j:longint;
begin
        nt:=true;
        for j:=2 to trunc(sqrt(x)) do
        if x mod j=0 then
                begin
                        nt:=false;
                        break;
                end;
end;
//---------------------
begin
write('nhap so n la ');readln(n);
assign(fo,'nguyento.out');
rewrite(fo);
d:=0;
i:=2;
while i<n do
begin
if d=20 then
writeln(fo);
if nt(i)=true then
begin
write(fo,i:5);
inc(i);
inc(d);
end
else
inc(i);
end;
close(fo);
readln;
end.
avatar
nguyen77
Năng động
Năng động

Posts : 75
Reputation : -309991
Join date : 18/06/2018

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: NGUYENTO.OUT

Bài gửi by Đinh Ngọc Mạnh on Sat Nov 10, 2018 2:01 pm

Code:
uses crt;
var
       fo:text;
       n,i:longint;

function ngto(n:longint):boolean;
var
       j:longint;
begin
       ngto:=false;
       if n<2 then exit;
       for j:=2 to trunc(sqrt(n)) do if n mod j=0 then exit;
       ngto:=true;
end;

begin
       clrscr; dem:=0;
       write('Nhap so: '); readln(n);
       assign(fo,'nguyento.out'); rewrite(fo);
       for i:=2 to n-1 do if ngto(i)=true then
      begin
             write(fo,i,#32);
              dem:=dem+1;
             if dem mod 20=0 then writeln(fo,j,#32);
      end;
       write('Vui long xem ket qua trong tep!!'); delay(5000);
end.


Được sửa bởi Đinh Ngọc Mạnh ngày Sat Nov 10, 2018 2:22 pm; sửa lần 1.
avatar
Đinh Ngọc Mạnh
Năng động
Năng động

Posts : 73
Reputation : -300002
Join date : 18/06/2018
Age : -7981
Location : Ở nhà

Xem lý lịch thành viên http://firtsblogspot.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Re: NGUYENTO.OUT

Bài gửi by Khách viếng thăm on Sat Nov 10, 2018 2:21 pm

Code:
program bai1;
 uses crt;
        var i,n,d:longint;
              fo:text;

        function snt(n:longint):boolean;
                var i:longint;
                  kt:boolean;
        begin
                kt:=true;
                if n<2 then begin kt:=false;exit;end;
                for i:=2 to trunc(sqrt(n)) do
                        if n mod i=0 then begin kt:=false;break;end;
                snt:=kt;
        end;

begin
 clrscr;
 repeat write('nhap n: ');readln(n) until n<100000000;
 assign(fo,'NGUYENTO.out');rewrite(fo);
 d:=0;
 for i:=2 to n-1 do
        if snt(i) then begin
                                write(fo,i,' ');inc(d);
                                if d mod 20=0 then writeln(fo)
                        end;
 close(fo);
 readln;
end.

Khách viếng thăm
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Re: NGUYENTO.OUT

Bài gửi by huynhtanluc on Sat Nov 10, 2018 2:23 pm

CODE:
Program ct;
uses crt;
var n,i,d:longint;t2:text;

function nt(n:longint):boolean;
var i:longint;
begin
nt:=true;
for i:=2 to trunc(sqrt(n)) do
if n mod i=0 then
begin
nt:=false;
break;
end;
end;


Begin
clrscr;
write('Nhap so n: ');readln(n);
assign(t2,'songuyento.out');
rewrite(t2);
d:=0;
for i:=2 to n-1 do
if nt(i) then
begin
write(t2,i,#32);
inc(d);
if d mod 20=0 then writeln(t2);
end;
close(t2);
readln;
End.
avatar
huynhtanluc
Năng động
Năng động

Posts : 63
Reputation : -299984
Join date : 18/06/2018

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: NGUYENTO.OUT

Bài gửi by thanhtruc on Sat Nov 10, 2018 2:30 pm

Code:
Program Nguyen_To_tep;
Uses crt;
Var N,d,j:longint;
    fo:text;

Function KT_snt(N:longint):boolean;
Var i:integer;
Begin
KT_snt:=false;
For i:=2 to trunc(sqrt(n)) do
If n mod i=0 then exit;
KT_snt:=true;
End;

begin
clrscr;
repeat write(' nhap n:');readln(n);until (n>0) and (n<1000000000);
Assign(fo,'NGUYENTO.OUT');
Rewrite(fo);
For j:=2 to n-1 do
If KT_snt(j) then
begin
write(fo,j,'  ');
inc(d);
if d mod 20=0 then writeln(fo);
end;
Close(fo);
Readln;
End.
avatar
thanhtruc
Nhiệt tình
Nhiệt tình

Posts : 45
Reputation : -189988
Join date : 25/06/2018
Age : 14
Location : TNPPTSBĐ

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: NGUYENTO.OUT

Bài gửi by tonguyengiahan237 on Sat Nov 10, 2018 2:33 pm

Code:
Program Nguyen_to_tep;
Uses crt;
Var N,d,j:longint;
   fo:text;
Procedure Nhap_N(Var N:longint);
Begin
Writeln('Nhap so nguyen duong n:');readln(N);
While n>10000000000 do
begin
writeln('Moi ban nhap lai n:');readln(N);
End;
End;

Function KT_snt(N:Longint):boolean;
Var i:longint;
Begin
KT_snt:=false;
For i:=2 to trunc(sqrt(n)) do
If n mod i =0 then exit;
KT_snt:=true;
End;

Begin
Clrscr;
Nhap_N(N);
d:=0;
Assign(fo,'NGUYENTO.OUT');
Rewrite(fo);
For j:=2 to n-1 do
Begin
If KT_snt(j)=true then write(fo,j,'   ');
d:=d+1;
If d mod 20=0 then writeln(fo);
end;
Close(fo);
Readln;
End.


Được sửa bởi tonguyengiahan237 ngày Tue Nov 13, 2018 1:52 pm; sửa lần 1.
avatar
tonguyengiahan237
Nhiệt tình
Nhiệt tình

Posts : 42
Reputation : -1
Join date : 06/11/2018
Age : 14
Location : TT Phú Phong Huyện Tây Sơn Tỉnh Bình Định

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: NGUYENTO.OUT

Bài gửi by Nguyễn Ngọc Thiên on Sat Nov 10, 2018 3:06 pm

Code:
program Bai2;
uses crt;
var t,i,n,max:longint;
    fi,fo:text;

function dem(n:longint):integer;
var y:integer;
begin
clrscr;
dem:=0;
for y:=1 to (n div 2) do
if n mod y=0 then
inc(dem);
end;

begin
clrscr;
assign(fi,'PNT.INP');
reset(fi);
read(fi,n);
close(fi);
max:=0;
for i:=1 to n-1 do
if dem(i)>max then
begin
max:=dem(i);
t:=i;
end;
assign(fo,'PNT.OUT');
rewrite(fo);
write(fo,t);
close(fo);
readln
end.
avatar
Nguyễn Ngọc Thiên
Teen Chính hiệu
Teen Chính hiệu

Posts : 19
Reputation : -179986
Join date : 06/11/2018
Age : 14
Location : Bình tường, Tây Sơn, Bình Định

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: NGUYENTO.OUT

Bài gửi by Tạ Thúy Phượng on Tue Nov 13, 2018 12:29 pm

code:
program nto;
var
d,n,i:longint;
fo:text;
//--------------------
function nt(x:longint):boolean;
var
j:longint;
begin
nt:=true;
for j:=2 to trunc(sqrt(x)) do
if x mod j=0 then
begin
nt:=false;
break;
end;
end;
//---------------------
begin
write('nhap so n la ');readln(n);
assign(fo,'nguyento.out');
rewrite(fo);
d:=0;
i:=2;
while i<n do
begin
if d=20 then
writeln(fo);
if nt(i)=true then
begin
write(fo,i:5);
inc(i);
inc(d);
end
else
inc(i);
end;
close(fo);
readln;
end.
avatar
Tạ Thúy Phượng
Năng động
Năng động

Posts : 66
Reputation : -259993
Join date : 18/06/2018
Location : Binh Thuan-Tay Son-Binh Dinh

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: NGUYENTO.OUT

Bài gửi by Nguyễn Hoàng Nam on Tue Nov 13, 2018 1:49 pm

Code:
Program Bai1;
Uses crt;
Var N,d,j:longint;
fo:text;
Procedure Nhap_N(Var N:longint);
Begin
Writeln('Nhap so nguyen duong n:');readln(N);
While n>10000000000 do
begin
writeln('Moi ban nhap lai n:');readln(N);
End;
End;

Function KT_snt(N:Longint):boolean;
Var i:longint;
Begin
KT_snt:=false;
For i:=2 to trunc(sqrt(n)) do
If n mod i =0 then exit;
KT_snt:=true;
End;

Begin
Clrscr;
Nhap_N(N);
d:=0;
Assign(fo,'NGUYENTO.OUT');
Rewrite(fo);
For j:=2 to n-1 do
Begin
If KT_snt(j)=true then write(fo,j,' ');
d:=d+1;
If d mod 20=0 then writeln(fo);
end;
Close(fo);
Readln;
End.
avatar
Nguyễn Hoàng Nam
Teen Chính hiệu
Teen Chính hiệu

Posts : 17
Reputation : -159986
Join date : 06/11/2018
Age : 14

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: NGUYENTO.OUT

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết