Tin học Tây Sơn

Phản nguyên tố.

Go down

Phản nguyên tố.

Bài gửi by Admin on Fri Nov 09, 2018 3:10 pm

Bài 2: Một số n gọi là số phản nguyên tố nếu số ước số của nó là nhiều nhất trong n số tự nhiên đầu tiên. Cho số K (K <=109 ). Hãy ghi ra số phản nguyên tố lớn nhất nhỏ hơn K.
            Dữ liệu vào: cho trong file văn bản PNT.INP có chứa số K.
   Dữ liệu ra: ghi vào file PNT.OUT số phản nguyên tố lớn nhất nhỏ hơn K.
   Ví dụ:
PNT.INPPNT.OUT
k=1000840
avatar
Admin
Admin
Admin

Posts : 687
Reputation : -10042
Join date : 16/11/2015
Age : 29

Xem lý lịch thành viên http://tinhocts.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Phản nguyên tố.

Bài gửi by mainhatthong2004 on Sat Nov 10, 2018 8:19 am

thống:
program bai2;
uses crt;
var fi,fo:text;
i,k,max,t:longint;
//-----------------------
function du(n:longint):integer;
var y:integer;
begin
du:=0;
for y:=1 to n do
if n mod y=0 then
inc(du);
end;
//--------------------------------
begin
clrscr;
assign(fi,'PNT.inp');
reset(fi);
read(fi,k);
close(fi);
assign(fo,'PNT.out');
rewrite(fo);
max:=0;
for i:=1 to k-1 do
if du(i)>max then
begin
max:=du(i);
t:=i;
end;
write(fo,t);
close(fo);
readln;
end.
avatar
mainhatthong2004
Teen cá tính
Teen cá tính

Posts : 85
Reputation : -369988
Join date : 18/06/2018

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Phản nguyên tố.

Bài gửi by quantran on Sat Nov 10, 2018 8:36 am

code cua em:
program nto;
var
d,n,i:longint;
fo:text;
//--------------------
function nt(x:longint):boolean;
var
j:longint;
begin
nt:=true;
for j:=2 to trunc(sqrt(x)) do
if x mod j=0 then
begin
nt:=false;
break;
end;
end;
//---------------------
begin
write('nhap so n la ');readln(n);
assign(fo,'nguyento.out');
rewrite(fo);
d:=0;
i:=2;
while i<n do
begin
if d=20 then
writeln(fo);
if nt(i)=true then
begin
write(fo,i:5);
inc(i);
inc(d);
end
else
inc(i);
end;
close(fo);
readln;
end.
avatar
quantran
Năng động
Năng động

Posts : 77
Reputation : -339986
Join date : 18/06/2018
Age : 14
Location : Binh Thuan-Tay Son-Binh Dinh

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Phản nguyên tố.

Bài gửi by Nguyễn Văn Biên on Sat Nov 10, 2018 9:17 am

Code:
program Bai_2;
var fi,fo:text;
    i,k,max,t:longint;

function du(n:longint):integer;
var y:integer;
begin
   du:=0;
   for y:=1 to n do
   if n mod y=0 then inc(du)
end;

begin
   assign(fi,'PNT.INP'); reset(fi);
   read(fi,k); close(fi);
   max:=0;
   for i:=1 to k-1 do
   if du(i)>max then
   begin
      max:=du(i);
      t:=i
   end;
   assign(fo,'PNT.OUT'); rewrite(fo);
   write(fo,t); close(fo);
end.

_________________

My:
- XDA Account
- Blog
- Game

...
avatar
Nguyễn Văn Biên
Recognised Member & Recognised Developer & Protected Member & Super Administrator
Recognised Member & Recognised Developer & Protected Member & Super Administrator

Posts : 220
Reputation : 1129923
Join date : 18/06/2018
Age : 15
Location : ?

Xem lý lịch thành viên https://bien2004official.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Phản nguyên tố.

Bài gửi by Cao Hải Dương on Sat Nov 10, 2018 12:34 pm

CODE:
Program Bai_2;
Uses crt;
Var k,i,z,max:longint; fi,fo:text;

Function uoc(x:longint):integer;
Var i:longint;
Begin
uoc:=0;
For i:=1 to x do
If x mod i = 0 then inc(uoc);
End;

Begin
Clrscr;
Assign(fi,'PNT.INP');Reset(fi);
Read(fi,k); Close(fi);
Assign(fo,'PNT.OUT');Rewrite(fo);
max:=0;
For i:=1 to k-1 do
If uoc(i)>max then Begin max:=uoc(i); z:=i End;
Write(fo,z);
Close(fo);
Readln;
End.
avatar
Cao Hải Dương
Nhiệt tình
Nhiệt tình

Posts : 58
Reputation : -329968
Join date : 18/06/2018
Age : 14
Location : Bình Định

Xem lý lịch thành viên http://starduongdesign.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Phản nguyên tố.

Bài gửi by nguyen77 on Sat Nov 10, 2018 1:50 pm

Code:
program bt;
uses crt;
var fi,fo:text;
i,k,max,t:longint;
//-----------------------
function du(n:longint):integer;
var y:integer;
begin
du:=0;
for y:=1 to n do
if n mod y=0 then
inc(du);
end;
//--------------------------------
begin
clrscr;
assign(fi,'PNT.inp');
reset(fi);
read(fi,k);
close(fi);
assign(fo,'PNT.out');
rewrite(fo);
max:=0;
for i:=1 to k-1 do
if du(i)>max then
begin
max:=du(i);
t:=i;
end;
write(fo,t);
close(fo);
readln;
end.
avatar
nguyen77
Năng động
Năng động

Posts : 75
Reputation : -309991
Join date : 18/06/2018

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Phản nguyên tố.

Bài gửi by quantran on Sat Nov 10, 2018 2:19 pm

day la code cua em con code tren em up sai:
program bt;
uses crt;
var fi,fo:text;
i,k,max,so:longint;
//-----------------------
function dem(x:longint):integer;
var j:integer;
begin
dem:=0;
for j:=1 to x do
if x mod j=0 then
inc(dem);
end;
//--------------------------------
begin
clrscr;
assign(fi,'PNT.inp');
reset(fi);
read(fi,k);
close(fi);
assign(fo,'pnt.out');
rewrite(fo);
max:=0;
for i:=k-1 downto 2 do
if dem(i)>max then
begin
max:=dem(i);
so:=i;
end;
write(fo,so);
close(fo);
readln;
end.


Được sửa bởi quantran ngày Sat Nov 10, 2018 2:40 pm; sửa lần 1.
avatar
quantran
Năng động
Năng động

Posts : 77
Reputation : -339986
Join date : 18/06/2018
Age : 14
Location : Binh Thuan-Tay Son-Binh Dinh

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Phản nguyên tố.

Bài gửi by thanhtruc on Sat Nov 10, 2018 2:31 pm

Code:
Program Tep_Phan_nguyen_to;
Uses crt;
Var k,i,max,t:longint;
    fi,fo:text;


Function Dem_pnt(n:longint):integer;
Var i,D:longint;
Begin
D:=0;
For i:=1 to n do
If n mod i=0 then inc(D);
Dem_pnt:=D;
End;

BEGIN
CLRSCR;
assign (fi,'PNT.INP'); reset(fi);
read(fi,k); close(fi);
max:=0;
for i:=1 to k-1 do
if Dem_pnt(i)  > max then
begin
max:=dem_pnt(i);
t:=i;
end;
assign(fo,'PNT.OUT'); rewrite(fo);
write(fo,t); close(fo);
readln;
end.
avatar
thanhtruc
Nhiệt tình
Nhiệt tình

Posts : 45
Reputation : -189988
Join date : 25/06/2018
Age : 14
Location : TNPPTSBĐ

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Phản nguyên tố.

Bài gửi by Khách viếng thăm on Sat Nov 10, 2018 2:33 pm

Code:
program bai2;
 uses crt;
        var i,n,max,tg:integer;
                fi,fo:text;

        function dem_u(n:integer):integer;
                var i,d:integer;
        begin
                d:=0;
                for i:=1 to n do if n mod i=0 then inc(d);
                dem_u:=d;
        end;

begin
 clrscr;
 assign(fi,'PNT.INP');reset(fi);
 read(fi,n);close(fi);
 max:=0;
 for i:=1 to n-1 do
        if dem_u(i)>max then begin max:=dem_u(i);tg:=i;end;
 assign(fo,'PNT.OUT');rewrite(fo);
 write(fo,tg);close(fo);

 readln;
end.

Khách viếng thăm
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Re: Phản nguyên tố.

Bài gửi by huynhtanluc on Sat Nov 10, 2018 2:38 pm

Code:
program sopnt;
uses crt;
var k,i,d,m,b:integer;t1,t2:text;

        Procedure doc;
        var i:longint;
        begin
        assign(t1,'PNT.INP');
        reset(t1);
        read(t1,k);
        close(t1);
        end;

        Function demu(n:longint):longint;
        var i:longint;
        begin
        d:=0;
        for i:=1 to n do
        if n mod i=0 then inc(d);
        demu:=d;
        end;

Begin
        clrscr;
        doc;
        assign(t2,'PNT.OUT');
        rewrite(t2);
        for i:=1 to k-1 do
        if demu(i)>m then
        begin
        m:=demu(i);
        b:=i;
        end;
        writeln(t2,b);
        close(t2);
readln;
End.
avatar
huynhtanluc
Năng động
Năng động

Posts : 63
Reputation : -299984
Join date : 18/06/2018

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Phản nguyên tố.

Bài gửi by tonguyengiahan237 on Sat Nov 10, 2018 3:00 pm

Code:
Program Tep_PNT;
Uses crt;
Var k:longint;
   fi,fo:text;
Procedure Doc_du_lieu(Var k:longint);
Begin
Assign(fi,'PNT.inp');
Reset(fi);
Readln(fi,k);
close(fi);
End;

Function dem_uoc(k:longint):longint;
Var i,D:longint;
Begin
D:=0;
For i:=1 to k div 2 do
If k mod i=0 then D:=D+1;
dem_uoc:=D;
End;

Function tim_PNT(k:longint):longint;
Var i,Max:integer;
Begin
Max:=1;
For i:=1 to k do
If dem_uoc(i)>Max then
begin
Max:=dem_uoc(i);
tim_PNT:=i;
end;
end;

BEGIN
clrscr;
Doc_du_lieu (k);
Assign(fo,'PNT.out');
Rewrite(fo);
Writeln(fo,tim_PNT(k));
Close(fo);
readln;
End.


Được sửa bởi tonguyengiahan237 ngày Fri Nov 23, 2018 7:28 pm; sửa lần 1.
avatar
tonguyengiahan237
Nhiệt tình
Nhiệt tình

Posts : 42
Reputation : -1
Join date : 06/11/2018
Age : 14
Location : TT Phú Phong Huyện Tây Sơn Tỉnh Bình Định

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Phản nguyên tố.

Bài gửi by lohan on Sat Nov 10, 2018 3:06 pm

Code:
program Bai_2;
var fi,fo:text;
    i,k,max,t:longint;

function du(n:longint):integer;
var y:integer;
begin
  du:=0;
  for y:=1 to n do
  if n mod y=0 then inc(du)
end;

begin
  assign(fi,'PNT.INP'); reset(fi);
  read(fi,k); close(fi);
  max:=0;
  for i:=1 to k-1 do
  if du(i)>max then
  begin
      max:=du(i);
      t:=i
  end;
  assign(fo,'PNT.OUT'); rewrite(fo);
  write(fo,t); close(fo);
end.
avatar
lohan
Teen Chính hiệu
Teen Chính hiệu

Posts : 21
Reputation : -189985
Join date : 06/11/2018
Age : 14

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Phản nguyên tố.

Bài gửi by Nguyễn Hoàng Nam on Tue Nov 13, 2018 11:10 am

Code:
program Bai_2;
var fi,fo:text;
    i,k,max,t:longint;

function pnt(n:longint):integer;
var i:integer;
begin
  pnt:=0;
  for i:=1 to n do
  if n mod i=0 then inc(pnt)
end;

begin
  assign(fi,'PNT.INP'); reset(fi);
  read(fi,k); close(fi);
  max:=0;
  for i:=1 to k-1 do
  if pnt(i)>max then
  begin
      max:=pnt(i);
      t:=i
  end;
  assign(fo,'PNT.OUT'); rewrite(fo);
  write(fo,t); close(fo);
end.
avatar
Nguyễn Hoàng Nam
Teen Chính hiệu
Teen Chính hiệu

Posts : 17
Reputation : -159986
Join date : 06/11/2018
Age : 14

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Phản nguyên tố.

Bài gửi by Tạ Thúy Phượng on Tue Nov 13, 2018 1:44 pm

code:
uses crt;
var
fi,fo:text;
i,k,max,so:longint;
//-----------------------
function dem(x:longint):integer;
var j:integer;
begin
dem:=0;
for j:=1 to x do
if x mod j=0 then
inc(dem);
end;
//--------------------------------
begin
clrscr;
assign(fi,'PNT.inp');
reset(fi);
read(fi,k);
close(fi);
assign(fo,'PNT.out');
rewrite(fo);
max:=0;
for i:=k-1 downto 2 do
if dem(i)>max then
begin
max:=dem(i);
so:=i;
end;
write(fo,so);
close(fo);
readln;
end.
avatar
Tạ Thúy Phượng
Năng động
Năng động

Posts : 66
Reputation : -259993
Join date : 18/06/2018
Location : Binh Thuan-Tay Son-Binh Dinh

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Phản nguyên tố.

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết