Tin học Tây Sơn

songuyen.inp

Go down

songuyen.inp

Bài gửi by Admin on Fri Nov 09, 2018 3:12 pm

Bài tập 3: Cho tệp songuyen.inp gồm hai dòng: dòng thứ nhất chứa số nguyên dương n; dòng thứ 2 chứa n số nguyên. Viết kết quả ra tệp chan_le.out: hàng 1: số phàn tử lẻ; hàng 2: các phần tử lẻ; hàng 3: số phàn tử chẵn; hàng 4: các phần tử chẵn;
SONGUYEN.INPPNT.OUT
7
2 5 7 8 5 13 4
4
5 7 5 13
3
2 8 4
avatar
Admin
Admin
Admin

Posts : 687
Reputation : -10042
Join date : 16/11/2015
Age : 29

Xem lý lịch thành viên http://tinhocts.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: songuyen.inp

Bài gửi by mainhatthong2004 on Sat Nov 10, 2018 8:18 am

thong:
program bai3;
uses crt;
var fi,fo:text;
i,n,l,c:integer;
a,b,d:array[1..100] of integer;
//--------------------------------------
procedure doc_file;
begin
assign(fi,'songuyen.inp');
reset(fi);
readln(fi,n);
for i:=1 to n do
read(fi,a[i]);
close(fi);
end;
//--------------------------------------
procedure ghi_file;
begin
assign(fo,'chan_le.out');
rewrite(fo);
c:=0;
l:=0;
for i:=1 to n do
if a[i] mod 2=0 then
begin
inc(c);
b[c]:=a[i];
end else
begin
inc(l);
d[l]:=a[i];
end;
writeln(fo,l);
for i:=1 to l do
write(fo,d[i],' ');
writeln(fo);
writeln(fo,c);
for i:=1 to c do
write(fo,b[i],' ');
close(fo);
end;
//---------------------------
begin
clrscr;
doc_file;
ghi_file;
readln;
end.
avatar
mainhatthong2004
Teen cá tính
Teen cá tính

Posts : 85
Reputation : -369988
Join date : 18/06/2018

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: songuyen.inp

Bài gửi by quantran on Sat Nov 10, 2018 8:18 am

code cua em:
var
c,a,b:array[1..1000] of integer;
d,i,j,n:integer;
fi,fo:text;
//--------------------------------
procedure read_file;
begin
assign(fi,'songuyen.inp');
reset(fi);
readln(fi,n);
for i:=1 to n do
read(fi,a[i]);
close(fi);
end;
//-----------------------------------
procedure write_file;
begin
assign(fo,'chan_le.out');
rewrite(fo);
j:=0;
d:=0;
for i:=1 to n do
if a[i] mod 2=1 then
begin
j:=j+1;
b[j]:=a[i];
end
else
begin
d:=d+1;
c[d]:=a[i];
end;
writeln(fo,j);
for i:=1 to j do
write(fo,b[i]:5);
writeln(fo);
writeln(fo,d);
for i:=1 to d do
write(fo,c[i]:5);
close(fo);
end;
//----------------------------
begin
read_file;
write_file;
readln;
end.
avatar
quantran
Năng động
Năng động

Posts : 77
Reputation : -339986
Join date : 18/06/2018
Age : 14
Location : Binh Thuan-Tay Son-Binh Dinh

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: songuyen.inp

Bài gửi by Nguyễn Văn Biên on Sat Nov 10, 2018 10:47 am

Code:
program Bai_3;
var fi,fo:text;
    i,n,l,c:integer;
    a,b,d:array[1..1000] of integer;

procedure doc;
begin
        assign(fi,'songuyen.inp'); reset(fi);
        readln(fi,n);
        for i:=1 to n do read(fi,a[i]);
        close(fi)
end;

procedure ghi;
begin
        c:=0; l:=0;
        for i:=1 to n do
        if a[i] mod 2=0 then
        begin
                inc(c);
                b[c]:=a[i]
        end else
        begin
                inc(l);
                d[l]:=a[i]
        end;
        assign(fo,'chan_le.out');
        rewrite(fo);
        writeln(fo,l);
        for i:=1 to l do
        write(fo,d[i],' ');
        writeln(fo);
        writeln(fo,c);
        for i:=1 to c do
        write(fo,b[i],' ');
        close(fo)
end;

begin doc; ghi end.

_________________

My:
- XDA Account
- Blog
- Game

...
avatar
Nguyễn Văn Biên
Recognised Member & Recognised Developer & Protected Member & Super Administrator
Recognised Member & Recognised Developer & Protected Member & Super Administrator

Posts : 220
Reputation : 1129923
Join date : 18/06/2018
Age : 15
Location : ?

Xem lý lịch thành viên https://bien2004official.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Re: songuyen.inp

Bài gửi by nguyen77 on Sat Nov 10, 2018 1:51 pm

Code:
program bai3;
uses crt;
var fi,fo:text;
i,n,l,c:integer;
a,b,d:array[1..100] of integer;
//--------------------------------------
procedure timfile;
begin
assign(fi,'songuyen.inp');
reset(fi);
readln(fi,n);
for i:=1 to n do
read(fi,a[i]);
close(fi);
end;
//--------------------------------------
procedure infile;
begin
assign(fo,'chan_le.out');
rewrite(fo);
c:=0;
l:=0;
for i:=1 to n do
if a[i] mod 2=0 then
begin
inc(c);
b[c]:=a[i];
end else
begin
inc(l);
d[l]:=a[i];
end;
writeln(fo,l);
for i:=1 to l do
write(fo,d[i],' ');
writeln(fo);
writeln(fo,c);
for i:=1 to c do
write(fo,b[i],' ');
close(fo);
end;
//---------------------------
begin
clrscr;
timfile;
infile;
readln;
end.
avatar
nguyen77
Năng động
Năng động

Posts : 75
Reputation : -309991
Join date : 18/06/2018

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: songuyen.inp

Bài gửi by Cao Hải Dương on Sat Nov 10, 2018 1:55 pm

CODE:
Program Bai_3;
Uses crt;
Var fi,fo:text; n,i,j,z:integer;
a,b,c:array[1..100] of integer;

Procedure doc;
Begin
Assign(fi,'songuyen.inp');Reset(fi);
Readln(fi,n);
For i:=1 to n do Read(fi,a[i]);
Close(fi);
End;

Procedure tim;
Begin
Assign(fo,'chan_le.out');Rewrite(fo);
j:=0; z:=0;
For i:=1 to n do
If a[i] mod 2 = 1 then
Begin
inc(j);
b[j]:=a[i];
End
Else Begin inc(z); c[z]:=a[i] End;
Writeln(fo,j);
For j:=1 to j do write(fo,b[j],#32);
Writeln(fo);;
Writeln(fo,z);
For z:=1 to z do write(fo,c[z],#32);
Close(fo);
End;

Begin
Clrscr;
doc;
tim;
Readln;
End.


Được sửa bởi Cao Hải Dương ngày Sat Nov 10, 2018 3:10 pm; sửa lần 1.
avatar
Cao Hải Dương
Nhiệt tình
Nhiệt tình

Posts : 58
Reputation : -329968
Join date : 18/06/2018
Age : 14
Location : Bình Định

Xem lý lịch thành viên http://starduongdesign.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Re: songuyen.inp

Bài gửi by lohan on Sat Nov 10, 2018 3:08 pm

Code:
program bai_1;
uses crt;
var i,n,dem:longint;
    fo:text;

function nto(i:longint):boolean;
var a:longint;
begin
  nto:=false;
  for a:=2 to trunc(sqrt(i)) do
  if i mod a=0 then exit;
  nto:=true
end;

begin
clrscr;
 repeat write('n=');readln
 until (n>0)and (n<1000000000);
 assign(fo,'NGUYENTO.OUT');rewrite(fo);
 for i:=2 to n-1 do
 dem:=0;
  begin
  write(fo,i,#32);
  inc(dem);
  if dem mod 20=0 then writeln(fo);
  end;
close(fo)
end.


Được sửa bởi lohan ngày Sat Nov 10, 2018 3:11 pm; sửa lần 1.
avatar
lohan
Teen Chính hiệu
Teen Chính hiệu

Posts : 21
Reputation : -189985
Join date : 06/11/2018
Age : 14

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: songuyen.inp

Bài gửi by Khách viếng thăm on Sat Nov 10, 2018 3:08 pm

Code:
program bai3;
 uses crt;
        var a,b,c:array[1..100]of integer;
            i,j,n,d:integer;
            fi,fo:text;

        procedure re_fi;
        begin
                assign(fi,'songuyen.inp');
                reset(fi);
                readln(fi,n);
                for i:=1 to n do
                        read(fi,a[i]);
                close(fi);

        end;

        procedure wi_fi;

        begin
                assign(fo,'chan_le.out');
                rewrite(fo);
                j:=0;
                for i:=1 to n do
                        if a[i] mod 2<>0 then
                                begin
                                        inc(j);
                                        b[j]:=a[i];
                                end
                                        else
                                begin
                                        inc(d);
                                        c[d]:=a[i];
                                end;


                writeln(fo,j);

                for j:=1 to j do write(fo,b[j],#32);
                writeln(fo);
                writeln(fo,d);
                for d:=1 to d do write(fo,c[d],#32);
                close(fo);
        end;

begin
 clrscr;
 re_fi;
 wi_fi;
 readln;
end.

Khách viếng thăm
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Re: songuyen.inp

Bài gửi by tonguyengiahan237 on Sat Nov 10, 2018 3:37 pm

Code:
Program Tep_Chan_le;
Uses crt;
Type Mang=array[1..100]of integer;
Var fi,fo:text;
   n:integer;
   â,b,c:Mang;

Procedure Doc_du_lieu(Var n:integer);
Var i:integer;
Begin
Assign(fi,'SONGUYEN.INP');
Reset(fi);
Readln(fi,n);
For i:=1 to n do
read(fi,a[i]);
Close(fi);
End;

Procedure Chan_le(Var n:integer);
Var i,k,h:integer;
Begin
Assign(fo,'chan_le.out');
Rewrite(fo);
      k:=0;
      h:=0;
       For i:=1 to n do
       If a[i] Mod 2<>0 then
               begin
               k:=k+1;
               b[k]:=a[i];
               end
       else
               begin
               h:=h+1;
               c[h]:=a[i];
               end;
       Writeln(fo,k);
       For i:=1 to k do write(fo,b[i]);
       Writeln(fo);
       Writeln(fo,h);
       For i:=1 to h do write(fo,c[i]);
       Close(fo);
      End;

Begin
Clrscr;
Đoc_du_lieu(n);
Chan_le(n);
Readln;
End.


Được sửa bởi tonguyengiahan237 ngày Sun Nov 11, 2018 2:13 pm; sửa lần 4.
avatar
tonguyengiahan237
Nhiệt tình
Nhiệt tình

Posts : 42
Reputation : -1
Join date : 06/11/2018
Age : 14
Location : TT Phú Phong Huyện Tây Sơn Tỉnh Bình Định

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: songuyen.inp

Bài gửi by huynhtanluc on Sat Nov 10, 2018 3:38 pm

Code:
Program ct;
uses crt;
type mang=array[1..100] of integer;
var n,i,z,j:integer;t1,t2:text;a,b,c:mang;

        Procedure doc;
        var i:integer;
        begin
        assign(t1,'chanle.inp');
        reset(t1);
        readln(t1,n);
        for i:=1 to n do
        read(t1,a[i]);
        close(t1);
        end;

        Procedure inra;
        begin
        assign(t2,'chanle.out');
        rewrite(t2);
        j:=0;z:=0;
        for i:=1 to n do
        if a[i] mod 2<>0 then
        begin
        inc(j);
        b[j]:=a[i];
        end else
        begin
        inc(z);
        c[z]:=a[i];
        end;
        writeln(t2,j);
        for j:=1 to j do write(t2,b[j],#32);
        writeln(t2);
        writeln(t2,z);
        for z:=1 to z do write(t2,c[z],#32);
        close(t2);
        end;

Begin
        clrscr;
        doc;
        inra;
        readln;
End.


Được sửa bởi huynhtanluc ngày Sat Nov 10, 2018 4:03 pm; sửa lần 1.
avatar
huynhtanluc
Năng động
Năng động

Posts : 63
Reputation : -299984
Join date : 18/06/2018

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: songuyen.inp

Bài gửi by truongquocbao2004 on Sat Nov 10, 2018 3:42 pm

Code:
program bai3;
uses crt;
var f,fo:text;
i,n,l,c:integer;
a,b,d:array[1..100] of integer;

procedure docfile;
begin
assign(f,'songuyen.inp');
reset(f);
readln(f,n);
for i:=1 to n do
read(f,a[i]);
close(f);
end;

procedure ghifile;
begin
assign(fo,'chanle.out');
rewrite(fo);
c:=0;
l:=0;
for i:=1 to n do
if a[i] mod 2=0 then
begin
inc(c);
b[c]:=a[i];
end else
begin
inc(l);
d[l]:=a[i];
end;
writeln(fo,l);
for i:=1 to l do
write(fo,d[i],' ');
writeln(fo);
writeln(fo,c);
for i:=1 to c do
write(fo,b[i],' ');
close(fo);
end;

begin
clrscr;
docfile;
ghifile;
readln;
end.
avatar
truongquocbao2004
Nhiệt tình
Nhiệt tình

Posts : 40
Reputation : -119998
Join date : 18/06/2018

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: songuyen.inp

Bài gửi by thanhtruc on Sat Nov 10, 2018 4:03 pm

Code:
program bai3;
uses crt;
var fi,fo:text;
i,n,l,c:integer;
a,b,d:array[1..100] of integer;

procedure read_file;
begin
assign(fi,'songuyen1.inp');
reset(fi);
readln(fi,n);
for i:=1 to n do
read(fi,a[i]);
close(fi);
end;

procedure write_file;
begin
assign(fo,'chan_le.out');
rewrite(fo);
c:=0;
l:=0;
for i:=1 to n do
if a[i] mod 2=0 then
begin
c:=c+1;
b[c]:=a[i];
end else
begin
l:=l+1;
d[l]:=a[i];
end;
writeln(fo,l);
for i:=1 to l do
write(fo,d[i],' ');
writeln(fo);
writeln(fo,c);
for i:=1 to c do
write(fo,b[i],' ');
close(fo);
end;
begin
clrscr;
read_file;
write_file;
readln;
end.
avatar
thanhtruc
Nhiệt tình
Nhiệt tình

Posts : 45
Reputation : -189988
Join date : 25/06/2018
Age : 14
Location : TNPPTSBĐ

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: songuyen.inp

Bài gửi by Đinh Ngọc Mạnh on Sat Nov 10, 2018 4:04 pm

Code:
var
       fi,fo:text;
       n,i,chan,le:integer;
       A,C,L:array[1..10000]of integer;
begin
       assign(fi,'songuyen.inp'); reset(fi);
       read(fi,n);
       for i:=1 to n do read(fi,A[i]);
       close(fi);
       assign(fo,'chan_le.out'); rewrite(fo);
       chan:=0; le:=0;
       for i:=1 to n do if A[i] mod 2=1 then
       begin
               inc(le);
               L[le]:=A[i];
       end else
       begin
               inc(chan);
               C[chan]:=A[i]
       end;
       writeln(fo,le);
       for i:=1 to le do write(fo,L[i],#32);
       writeln(fo);
       writeln(fo,chan);
       for i:=1 to chan do write(fo,C[i],#32);
       close(fo)
end.
avatar
Đinh Ngọc Mạnh
Năng động
Năng động

Posts : 73
Reputation : -300002
Join date : 18/06/2018
Age : -7981
Location : Ở nhà

Xem lý lịch thành viên http://firtsblogspot.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Re: songuyen.inp

Bài gửi by lohan on Sat Nov 10, 2018 4:22 pm

Code:
program bai3;
uses crt;
type mang=array[1..100] of integer;
var  fi,fo:text;
    n:integer;
    a,b,c:mang;
procedure doc(var n:integer);
 var i:integer;
 begin
  assign(fi,'SONGUYEN.INP');
  reset(fi);
  readln(fi,n);
  for i:=1 to n  do
  read(fi,a[i]);
  close(fi);
 end;
procedure chan_le;
 var i,k,h:integer;
 begin
  assign(fo,'chan_le.out');
  rewrite(fo);
  k:=0;
  h:=0;
  for i:=1 to n do
  if a[i] mod 2<>0 then
  begin
    k:=k+1;
    b[k]:=a[i];
  end
 else begin
  h:=h+1;
  c[h]:=a[i];
      end;
  writeln(fo,k);
  for i:=1 to k do write(fo,b[i]);
  writeln(fo);
  writeln(fo,h);
  for i:=1 to h do write(fo,c[i]);
  close(fo);
 end;
begin
clrscr;
doc(n);
chan_le(n);
readln;
end.
avatar
lohan
Teen Chính hiệu
Teen Chính hiệu

Posts : 21
Reputation : -189985
Join date : 06/11/2018
Age : 14

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: songuyen.inp

Bài gửi by Nguyễn Hoàng Nam on Tue Nov 13, 2018 1:48 pm

Code:
Program bai3;
Uses crt;
Type Mang=array[1..100]of integer;
Var fi,fo:text;
   n:integer;
   â,b,c:Mang;

Procedure Doc_du_lieu(Var n:integer);
Var i:integer;
Begin
Assign(fi,'SONGUYEN.INP');
Reset(fi);
Readln(fi,n);
For i:=1 to n do
read(fi,a[i]);
Close(fi);
End;

Procedure Chan_le(Var n:integer);
Var i,k,h:integer;
Begin
Assign(fo,'chan_le.out');
Rewrite(fo);
      k:=0;
      h:=0;
       For i:=1 to n do
       If a[i] Mod 2<>0 then
               begin
               k:=k+1;
               b[k]:=a[i];
               end
       else
               begin
               h:=h+1;
               c[h]:=a[i];
               end;
       Writeln(fo,k);
       For i:=1 to k do write(fo,b[i]);
       Writeln(fo);
       Writeln(fo,h);
       For i:=1 to h do write(fo,c[i]);
       Close(fo);
      End;

Begin
Clrscr;
Đoc_du_lieu(n);
Chan_le(n);
Readln;
End.
avatar
Nguyễn Hoàng Nam
Teen Chính hiệu
Teen Chính hiệu

Posts : 17
Reputation : -159986
Join date : 06/11/2018
Age : 14

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: songuyen.inp

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết