Tin học Tây Sơn

tổng các số nguyên còn lại

Go down

tổng các số nguyên còn lại

Bài gửi by Admin on Sat Nov 10, 2018 5:00 pm

Cho một dãy gồm n số nguyên a1, a2, a3, ..., an 
Yêu cầu: Hãy tìm trong dãy số trên một số nguyên bằng tổng tất cả các số nguyên còn lại.
Dữ liệu: Vào từ file văn bản SEQ.INP:
·         Dòng thứ nhất ghi một số nguyên dương n (2 <= n <= 200).
·         Dòng thứ hai ghi n số nguyên a1, a2, a3, ..., an các số cách nhau ít nhất một dấu cách. Biết rằng |ai| <= 109 với mọi số nguyên i thỏa mãn 1 <= i <= n.
Dữ liệu: Ghi ra file văn bản SEQ.OUT một số nguyên tìm được trong dãy số đã cho thỏa mãn yêu cầu đề bài. Trường hợp không có số nào trong dãy thỏa mãn yêu cầu đề bài thì ghi một kí tự “N”.
Ví dụ:
SEQ.INP
SEQ.OUT
4
-2 5 3 6
6
3
2 3 4
N
avatar
Admin
Admin
Admin

Posts : 687
Reputation : -10042
Join date : 16/11/2015
Age : 29

Xem lý lịch thành viên http://tinhocts.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: tổng các số nguyên còn lại

Bài gửi by nguyen77 on Sat Nov 10, 2018 8:32 pm

Code:
 các bài như thế này có thể post ở nhà được ko thầy
avatar
nguyen77
Năng động
Năng động

Posts : 75
Reputation : -309991
Join date : 18/06/2018

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: tổng các số nguyên còn lại

Bài gửi by tonguyengiahan237 on Mon Nov 12, 2018 4:39 pm

Code:
Program Tong_cac_so_nguyen_con_lai;
Uses crt;
Type Mang=array[1..100]of longint;
Var  a:Mang;
    n:integer;
    fi,fo:text;
Procedure Doc_du_lieu(Var a:Mang;Var n:integer;Var fi:text);
 Var i:integer;
Begin
Assign(fi,'SEQ.INP');
Reset(fi);
Readln(fi,n);
For i:=1 to n do
begin
Write('  ');Read(fi,a[i]);
end;
Close(fi);
End;

Procedure Tim(Var a:Mang;Var n:integer;Var fo:text);
 Var i,Tong,j:integer;
Begin
Assign(fo,'SEQ.OUT');
Rewrite(fo);
Tong:=0;
j:=0;
For i:=1 to n do
Tong:=Tong+A[i];
For i:=1 to n do
If A[i]=Tong-A[i] then
begin
Writeln(fo,A[i]);
j:=j+1;
end;
If j=0 then Writeln(fo,'N');
Close(fo);
End;

BEGIN
CLRSCR;
Doc_du_lieu(a,n,fi);
Tim(a,n,fo);
READLN;
END.


Được sửa bởi tonguyengiahan237 ngày Tue Nov 13, 2018 3:29 pm; sửa lần 1.
avatar
tonguyengiahan237
Nhiệt tình
Nhiệt tình

Posts : 42
Reputation : -1
Join date : 06/11/2018
Age : 14
Location : TT Phú Phong Huyện Tây Sơn Tỉnh Bình Định

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: tổng các số nguyên còn lại

Bài gửi by thanhtruc on Tue Nov 13, 2018 10:59 am

Code:
Program bai1;
Uses crt;
Type Mang=array[1..100]of longint;
Var  a:Mang;
    n:integer;
    fi,fo:text;
Procedure Doc;
 Var i:integer;
Begin
Assign(fi,'SEQ.INP');
Reset(fi);
Readln(fi,n);
For i:=1 to n do
begin
Write('  ');Read(fi,a[i]);
end;
Close(fi);
End;

Procedure Tim;
 Var i,s,d:integer;
Begin
Assign(fo,'SEQ.OUT');
Rewrite(fo);
s:=0;
d:=0;
for i:=1 to n do
s:=s+a[i];
for i:=1 to n do
if a[i]=s-a[i] then
begin
write(fo,a[i]);
d:=d+1;
end;
if d=0then Write(fo,'N');
Close(fo);
End;

BEGIN
CLRSCR;
Doc;
Tim;
READLN;
END.
avatar
thanhtruc
Nhiệt tình
Nhiệt tình

Posts : 45
Reputation : -189988
Join date : 25/06/2018
Age : 14
Location : TNPPTSBĐ

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: tổng các số nguyên còn lại

Bài gửi by Nguyễn Ngọc Thiên on Tue Nov 13, 2018 11:48 am

Code:
Program Bai;
Uses crt;
var    a:array[1..100]of longint;
     n:integer;
     fi,fo:text;
Procedure Doc;
 Var i:integer;
Begin
 Assign(fi,'SEQ.INP');
 Reset(fi);
 Readln(fi,n);
 For i:=1 to n do
  begin
   Write(#32);Read(fi,a[i]);
  end;
 Close(fi);
End;

Procedure Tim;
 Var i,s,d:integer;
Begin
 Assign(fo,'SEQ.OUT');
 Rewrite(fo);
 s:=0;
 d:=0;
 for i:=1 to n do
 s:=s+a[i];
 for i:=1 to n do
 if a[i]=s-a[i] then
  begin
   write(fo,a[i]);
   d:=d+1;
  end;
 if d=0then Write(fo,'N');
 Close(fo);
End;

BEGIN
CLRSCR;
Doc;
Tim;
READLN;
END.


Được sửa bởi nguyenngocthien ngày Tue Nov 13, 2018 1:57 pm; sửa lần 1.
avatar
Nguyễn Ngọc Thiên
Teen Chính hiệu
Teen Chính hiệu

Posts : 19
Reputation : -179986
Join date : 06/11/2018
Age : 14
Location : Bình tường, Tây Sơn, Bình Định

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: tổng các số nguyên còn lại

Bài gửi by lohan on Tue Nov 13, 2018 11:59 am

Code:
Program Tong_SNT_con_lai;
Uses crt;
Type Mang=array[1..100]of longint;
Var  a:Mang;
    n:integer;
    fi,fo:text;

Procedure Doc_du_lieu(Var a:Mang;Var n:integer;Var fi:text);
  Var i:integer;
  Begin
    Assign(fi,'SEQ.INP');
    Reset(fi);
    Readln(fi,n);
    For i:=1 to n do
      begin
    Write('  ');Read(fi,a[i]);
        end;
  Close(fi);
End;

Procedure Tim(Var a:Mang;Var n:integer;Var fo:text);
  Var i,Tong,j:integer;
  Begin
    Assign(fo,'SEQ.OUT');
    Rewrite(fo);
    Tong:=0;
    j:=0;
    For i:=1 to n do
    Tong:=Tong+a[i];
    For i:=1 to n do
I  f a[i]=Tong-a[i] then
begin
  Writeln(fo,a[i]);
    j:=j+1;
end;
If j=0 then Writeln(fo,'N');
Close(fo);
End;

BEGIN
CLRSCR;
Doc_du_lieu(a,n,fi);
Tim(a,n,fo);
READLN;
END.


Được sửa bởi lohan ngày Tue Nov 13, 2018 4:07 pm; sửa lần 2.
avatar
lohan
Teen Chính hiệu
Teen Chính hiệu

Posts : 21
Reputation : -189985
Join date : 06/11/2018
Age : 14

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: tổng các số nguyên còn lại

Bài gửi by Cao Hải Dương on Tue Nov 13, 2018 1:31 pm

CODE:
Program Tong;
Uses crt;
Var fi,fo:text; i,n,s,k,z,j:longint; kt:boolean;
a:array[1..100] of longint;

Begin
Assign(fi,'SEQ.INP');Reset(fi);
Readln(fi,n);
For i:=1 to n do Read(fi,a[i]);
Close(fi);
Assign(fo,'SEQ.OUT');Rewrite(fo);
For j:=1 to n do s:=s+a[j];
kt:=false;
For i:=1 to n do
If s - a[i] = a[i] then Begin kt:=true; z:=a[i] End;
If kt then write(fo,a[i]) else write(fo,'N');
Close(fo);
Readln;
End.


Được sửa bởi Cao Hải Dương ngày Tue Nov 13, 2018 1:42 pm; sửa lần 1.
avatar
Cao Hải Dương
Nhiệt tình
Nhiệt tình

Posts : 58
Reputation : -329968
Join date : 18/06/2018
Age : 14
Location : Bình Định

Xem lý lịch thành viên http://starduongdesign.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Re: tổng các số nguyên còn lại

Bài gửi by nguyen77 on Tue Nov 13, 2018 1:31 pm

Code:
program bt;
uses crt;
var i,n,s,dem:longint;
fi,fo:text;
a:array[1..1000] of longint;

begin
clrscr;
assign(fi,'SEQ.inp');
reset(fi);
readln(fi,n);
for i:=1 to n do
        read(fi,a[i]);
close(fi);
assign(fo,'SEQ.out');
rewrite(fo);
for i:=1 to n do
        s:=s+a[i];
for i:=1 to n do
        if a[i]=s-a[i] then
                begin
                        write(fo,a[i],#32);
                        inc(dem);
                end;
        if dem=0 then
                write(fo,' N ');
close(fo);
readln;
end.


avatar
nguyen77
Năng động
Năng động

Posts : 75
Reputation : -309991
Join date : 18/06/2018

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: tổng các số nguyên còn lại

Bài gửi by huynhtanluc on Tue Nov 13, 2018 1:33 pm

Code:
Program bt;
uses crt;
type mang=array[1..200] of longint;
var n,i,s,max:longint;t1,t2:text;a:mang;

 Procedure doc;
 var i:integer;
 begin
 assign(t1,'seq.inp');
 reset(t1);
 readln(t1,n);
 for i:=1 to n do
 read(t1,a[i]);
 close(t1);
 end;

 Procedure inra;
 begin
 assign(t2,'seq.out');
 rewrite(t2);
 s:=0;
 for i:=1 to n do s:=s+a[i];
 if s-a[i]=a[i] then writeln(t2,a[i]) else writeln(t2,'N');
 close(t2);
 end;

Begin
 clrscr;
 doc;
 inra;
 readln;
End.
Được sửa bởi huynhtanluc ngày Tue Nov 13, 2018 3:20 pm; sửa lần 1.
avatar
huynhtanluc
Năng động
Năng động

Posts : 63
Reputation : -299984
Join date : 18/06/2018

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: tổng các số nguyên còn lại

Bài gửi by Nguyễn Văn Biên on Tue Nov 13, 2018 1:36 pm

Code:
program tong;
var fi,fo:text;
    n:byte;
    i,s,k,z,j:longint;
    kt:boolean;
    A:array[1..100] of longint;

begin
        assign(fi,'SEQ.INP'); reset(fi);
        readln(fi,n);
        for i:=1 to n do read(fi,a[i]);
        close(fi);
        assign(fo,'SEQ.OUT'); rewrite(fo);
        for j:=1 to n do s:=s+a[j];
        kt:=false;
        for i:=1 to n do
        if s-A[i]=A[i] then begin kt:=true; z:=a[i] end;
        if kt then write(fo,a[i]) else write(fo,'N');
        close(fo)
end.

_________________

My:
- XDA Account
- Blog
- Game

...
avatar
Nguyễn Văn Biên
Recognised Member & Recognised Developer & Protected Member & Super Administrator
Recognised Member & Recognised Developer & Protected Member & Super Administrator

Posts : 220
Reputation : 1129923
Join date : 18/06/2018
Age : 15
Location : ?

Xem lý lịch thành viên https://bien2004official.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Re: tổng các số nguyên còn lại

Bài gửi by quantran on Tue Nov 13, 2018 1:40 pm

code cua em:
program baitong;
var
n,i,s,d:integer;
fi,fo:text;
a:array[1..100] of integer;
begin
assign(fi,'seq.inp');
reset(fi);
readln(fi,n);
for i:=1 to n do
read(fi,a[i]);
close(fi);
assign(fo,'SEQ.out');
rewrite(fo);
for i:=1 to n do
s:=s+a[i];
for i:=1 to n do
if a[i]=s-a[i] then
begin
write(fo,a[i],#32);
d:=d+1;
end;
if d=0 then
write(fo,'N');
close(fo);
readln;
end.
avatar
quantran
Năng động
Năng động

Posts : 77
Reputation : -339986
Join date : 18/06/2018
Age : 14
Location : Binh Thuan-Tay Son-Binh Dinh

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: tổng các số nguyên còn lại

Bài gửi by Tạ Thúy Phượng on Tue Nov 13, 2018 1:41 pm

code:
program bt;
uses crt;
var i,n,s,dem:longint;
fi,fo:text;
a:array[1..100] of longint;

begin
clrscr;
assign(fi,'SEQ.INP');
reset(fi);
readln(fi,n);
for i:=1 to n do
read(fi,a[i]);
close(fi);
assign(fo,'SEQ.OUT');
rewrite(fo);
for i:=1 to n do s:=s+a[i];
for i:=1 to n do
if a[i]=s-a[i] then
begin
write(fo,a[i],#32);
inc(dem);
end;
if dem=0 then
write(fo,' N ');
close(fo);
readln;
end.
avatar
Tạ Thúy Phượng
Năng động
Năng động

Posts : 66
Reputation : -259993
Join date : 18/06/2018
Location : Binh Thuan-Tay Son-Binh Dinh

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: tổng các số nguyên còn lại

Bài gửi by mainhatthong2004 on Tue Nov 13, 2018 1:58 pm

thong:
program bt;
uses crt;
var i,n,s,dem:longint;
fi,fo:text;
a:array[1..1000] of longint;

begin
clrscr;
assign(fi,'SEQ.inp');
reset(fi);
readln(fi,n);
for i:=1 to n do
read(fi,a[i]);
close(fi);
assign(fo,'SEQ.out');
rewrite(fo);
for i:=1 to n do
s:=s+a[i];
for i:=1 to n do
if a[i]=s-a[i] then
begin
write(fo,a[i],#32);
inc(dem);
end;
if dem=0 then
write(fo,' N ');
close(fo);
readln;
end.
avatar
mainhatthong2004
Teen cá tính
Teen cá tính

Posts : 85
Reputation : -369988
Join date : 18/06/2018

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: tổng các số nguyên còn lại

Bài gửi by Đinh Ngọc Mạnh on Tue Nov 13, 2018 2:03 pm

Code:
var
fi,fo:text;
n,i,j,x,t:integer;
A:array[1..10000]of integer;
kt:boolean;
begin
assign(fi,'seq.inp'); reset(fi);
readln(fi,n);
for i:=1 to n do read(fi,A[i]);
close(fi);
assign(fo,'seq.out'); rewrite(fo);
t:=0;
for j:=1 to n do t:=t+A[j];
kt:=false;
for i:=1 to n do if t-A[i]=A[i] then
begin
kt:=true;
x:=A[i]
end;
if kt=true then write(fo,x) else write(fo,'N');
close(fo)
end.
avatar
Đinh Ngọc Mạnh
Năng động
Năng động

Posts : 73
Reputation : -300002
Join date : 18/06/2018
Age : -7981
Location : Ở nhà

Xem lý lịch thành viên http://firtsblogspot.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Re: tổng các số nguyên còn lại

Bài gửi by Nguyễn Hoàng Nam on Tue Nov 13, 2018 2:06 pm

Code:
Program tongsn;
Uses crt;
Type Mang=array[1..100]of longint;
Var  a:Mang;
    n:integer;
    fi,fo:text;
Procedure Doc_du_lieu(Var a:Mang;Var n:integer;Var fi:text);
 Var i:integer;
Begin
Assign(fi,'SEQ.INP');
Reset(fi);
Readln(fi,n);
For i:=1 to n do
begin
Write('  ');Read(fi,a[i]);
end;
Close(fi);
End;

Procedure Tim(Var a:Mang;Var n:integer;Var fo:text);
 Var i,Max,Tong:integer;
Begin
Assign(fo,'SEQ.OUT');
Rewrite(fo);
Max:=1;
For i:=1 to n do
If A[i]>Max then Max:=A[i];
Tong:=0;
For i:=1 to n do
If A[i]<>Max then Tong:=Tong+A[i];
If Tong=Max then Writeln(fo,Max)
Else Writeln(fo,'N');
Close(fo);
End;

BEGIN
CLRSCR;
Doc_du_lieu(a,n,fi);
Tim(a,n,fo);
READLN;
END.


avatar
Nguyễn Hoàng Nam
Teen Chính hiệu
Teen Chính hiệu

Posts : 17
Reputation : -159986
Join date : 06/11/2018
Age : 14

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: tổng các số nguyên còn lại

Bài gửi by Khách viếng thăm on Tue Nov 13, 2018 2:06 pm

Code:
Program bt;
 uses crt;
   type mang=array[1..200] of longint;
   var n,i,s,max:longint;
      fi,fo:text;
      a:mang;

   Procedure nhap;
      var i:integer;
   begin
      assign(fi,'seq.inp');
      reset(fi);
      readln(fi,n);
      for i:=1 to n do
         read(fi,a[i]);
      close(fi);
   end;

   Procedure tong;
   begin
      assign(fo,'seq.out');
      rewrite(fo);
      max:=a[1];
      for i:=1 to n do
         if max<a[i] then max:=a[i];
      s:=0;
      for i:=1 to n do s:=s+a[i];
      if s-max=max then writeln(fo,max) else writeln(fo,'N');
      close(fo);
   end;

Begin
 clrscr;
 nhap;
 tong;
 readln;
End.


Khách viếng thăm
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Re: tổng các số nguyên còn lại

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết