Tin học Tây Sơn

Chữ số 0 tận cùng

Go down

Chữ số 0 tận cùng

Bài gửi by Admin on Tue Nov 13, 2018 4:56 pm

Nhập vào từ bàn phím một số nguyên dương N (với 2 £ N £ 100000). Gọi X là tích 1.2.3...N.
Yêu cầu: Tìm số nguyên M là số lượng chữ số 0 tận cùng của số X.
            Dữ liệu vào: Từ file văn bản CHUSO.INP chứa một số nguyên dương N (với 2 £ N £ 100000).
            Dữ liệu ra: Ghi ra file văn bản CHUSO.OUT số nguyên M là số lượng chữ số 0 tận cùng của số X.
Ví dụ:
CHUSO.INPCHUSO.OUT
51
Giải thích: N = 5 ta có X = 1.2.3.4.5 = 120 có 1 chữ số 0 tận cùng.
avatar
Admin
Admin
Admin

Posts : 658
Reputation : -39
Join date : 16/11/2015
Age : 29

Xem lý lịch thành viên http://tinhocts.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Chữ số 0 tận cùng

Bài gửi by Nguyễn Văn Biên on Wed Nov 14, 2018 5:40 pm

CODE:
program CHUSO;
var fi,fo:text;
i,m,n,x:longint;

begin
assign(fi,'CHUSO.INP'); reset(fi);
read(fi,n); close(fi);
x:=1; m:=0;
for i:=2 to n do x:=x*i;
while x<>0 do
begin
if x mod 10 = 0 then inc(m)
else break;
x:=x div 10
end;
assign(fo,'CHUSO.OUT'); rewrite(fo);
write(fo,m); close(fo)
end.
avatar
Nguyễn Văn Biên
S-mod
S-mod

Posts : 186
Reputation : 21
Join date : 18/06/2018
Age : 14
Location : ?

Xem lý lịch thành viên https://bien2004official.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Chữ số 0 tận cùng

Bài gửi by lohan on Wed Nov 14, 2018 5:52 pm

...


Được sửa bởi lohan ngày Wed Nov 14, 2018 5:59 pm; sửa lần 1.
avatar
lohan
Teen Chính hiệu
Teen Chính hiệu

Posts : 20
Reputation : -3
Join date : 06/11/2018
Age : 14

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Chữ số 0 tận cùng

Bài gửi by lohan on Wed Nov 14, 2018 5:56 pm

Code:
Program Khong;
 Uses crt;
 Var n,i,a,m:longint;
   fi,fo:text;

Begin
  Assign(fi,'CHUSO.INP');
  Reset(fi);
  Read(fi,n);
  Close(fi);

 Assign(fo,'CHUSO.OUT');
 Rewrite(fo);
 m:=0;
  For i:=1 to n do
  begin
  a:=i;
  While a mod 5=0 do
    begin
      inc(m);
      a:=a div 5;
    End;
  end;
 Writeln(fo,m);
 Close(fo);
readln;
END.


Được sửa bởi lohan ngày Thu Nov 15, 2018 4:33 pm; sửa lần 3.
avatar
lohan
Teen Chính hiệu
Teen Chính hiệu

Posts : 20
Reputation : -3
Join date : 06/11/2018
Age : 14

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Chữ số 0 tận cùng

Bài gửi by tonguyengiahan237 on Wed Nov 14, 2018 6:01 pm

Code:
Program So_0_tan_cung;
Uses crt;
Var N:integer;
   fi,fo:text;

Procedure Docdl(Var N:integer;Var fi:text);
Begin
Assign(fi,'CHUSO.INP');
Reset(fi);
Read(fi,N);
Close(fi);
End;

Procedure TC(Var N:integer;Var fo:text);
Var M,X,i:integer;
Begin
Assign(fo,'CHUSO.OUT');
Rewrite(fo);
X:=1;
For i:=1 to N do
X:=X*i;
M:=0;
While X<>0 do
begin
If X mod 10=0 then M:=M+1;
X:=X div 10;
End;
Writeln(fo,M);
Close(fo);
End;

BEGIN
CLRSCR;
Docdl(N,fi);
TC(N,fo);
READLN;
END.


Được sửa bởi tonguyengiahan237 ngày Thu Nov 15, 2018 11:58 am; sửa lần 1.
avatar
tonguyengiahan237
Teen Chính hiệu
Teen Chính hiệu

Posts : 28
Reputation : -2
Join date : 06/11/2018
Age : 14
Location : TT Phú Phong Huyện Tây Sơn Tỉnh Bình Định

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Chữ số 0 tận cùng

Bài gửi by nguyen77 on Wed Nov 14, 2018 7:23 pm

Code:

program bt;
uses crt;
var i,n,gt,dem:longint;
fi,fo:text;
begin
assign(fi,'CHUSO.INP');
reset(fi);
read(fi,n);
assign(fo,'CHUSO.OUT');
rewrite(fo);
gt:=1;
for i:=2 to n do
gt:=gt*i;
while gt<>0 do
        begin
        if gt mod 10=0 then
                inc(dem)

                else
                break;
        gt:=gt div 10;
        end;
write(fo,dem);
close(fi);
close(fo);
readln;
end.

avatar
nguyen77
Năng động
Năng động

Posts : 68
Reputation : -22
Join date : 18/06/2018

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Chữ số 0 tận cùng

Bài gửi by Nguyễn Ngọc Thiên on Wed Nov 14, 2018 7:45 pm

Code:
program Chu0;
var fi,fo:text;
i,a ,m,n:longint;
//------------------------
begin
assign(fi,'CHUSO.INP');
reset(fi);
read(fi,n);
close(fi);
//-------------------------
assign(fo,'CHUSO.OUT');
rewrite(fo);
m:=0;
for i:=1 to n do
 begin
 a:=i;
 while  a mod 5=0 do
        begin
        inc(m);
        a:=a div 5;
        end;

 end;
write(fo,m);
close(fo);
readln
end.Được sửa bởi nguyenngocthien ngày Thu Nov 15, 2018 4:03 pm; sửa lần 2.
avatar
Nguyễn Ngọc Thiên
Teen Chính hiệu
Teen Chính hiệu

Posts : 17
Reputation : -4
Join date : 06/11/2018
Age : 13
Location : Bình tường, Tây Sơn, Bình Định

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Chữ số 0 tận cùng

Bài gửi by huynhtanluc on Wed Nov 14, 2018 7:51 pm

Code:
Program cs;
uses crt;
var i,n,m,x:longint;t1,t2:text;

        Procedure doc;
        var i:longint;
        begin
        assign(t1,'chuso.inp');
        reset(t1);
        read(t1,n);
        close(t1);
        end;

        Procedure inra;
        begin
        assign(t2,'chuso.out');
        rewrite(t2);
        m:=0;
        for i:=1 to n do
        begin
        x:=i;
        while x mod 5=0 do
        begin
        inc(m);
        x:=x div 5;
        end;
        end;
        writeln(t2,m);
        close(t2);
        end;

Begin
        clrscr;
        doc;
        inra;
        readln;
End.

Được sửa bởi huynhtanluc ngày Thu Nov 15, 2018 4:06 pm; sửa lần 1.
avatar
huynhtanluc
Năng động
Năng động

Posts : 61
Reputation : -14
Join date : 18/06/2018

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Chữ số 0 tận cùng

Bài gửi by mainhatthong2004 on Wed Nov 14, 2018 9:42 pm

thong:
program bai2;
uses crt;
var fi,fo:text;
n,m,i,d:longint;
//-------------------------------------
function tich(x:longint):longint;
var j:longint;
begin
tich:=1;
for j:=2 to x do
tich:=tich*j;
end;
//--------------------------------------
procedure doc;
begin
assign(fi,'CHUSO.inp');
reset(fi);
read(fi,n);
close(fi);
end;
//---------------------------------------
procedure xl;
begin
assign(fo,'CHUSO.out');
rewrite(fo);
m:=tich(n);
d:=0;
while m mod 10=0 do
begin
inc(d);
m:=m div 10;
end;
if d>0 then
write(fo,d) else
write(fo,'ko co so nao ');
close(fo);
end;
//----------------------------------------------
begin
clrscr;
doc;
xl;
readln;
end.

avatar
mainhatthong2004
Teen cá tính
Teen cá tính

Posts : 76
Reputation : -25
Join date : 18/06/2018

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Chữ số 0 tận cùng

Bài gửi by thanhtruc on Thu Nov 15, 2018 11:10 am

Code:
Program tan_0;
Uses crt;
Var n,i,s,k:longint;
fi,fo:text;

Begin
clrscr;
Assign(fi,'CHUSO.inp');
Reset(fi);
Read(fi,n);
assign(fo,'CHUSO.out');
rewrite(fo);
k:=1;s:=0;
for i:=1 to n do k:=k*i;
while k <> 0 do
begin
if k mod 10=0 then
s:=s+1
else break;
k:= k div 10;
end;
write(fo,s);
close(fi);
close(fo);
readln;
end.
avatar
thanhtruc
Nhiệt tình
Nhiệt tình

Posts : 43
Reputation : -7
Join date : 25/06/2018
Age : 14
Location : TNPPTSBĐ

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Chữ số 0 tận cùng

Bài gửi by Nguyễn Hoàng Nam on Thu Nov 15, 2018 11:19 am

Code:
program CHUSO;
uses crt;
var i,m,n,k:longint;
    fi,fo:text;
begin
clrscr;
assign(fi,'CHUSO.INP'); reset(fi);
read(fi,n); close(fi);
k:=1; m:=0;
for i:=2 to n do k:=k*i;
while k<>0 do
begin
if k mod 10 = 0 then inc(m)
else break;
k:=k div 10
end;
assign(fo,'CHUSO.OUT');
rewrite(fo);
write(fo,m);
close(fo);
readln;
end.
avatar
Nguyễn Hoàng Nam
Teen Chính hiệu
Teen Chính hiệu

Posts : 16
Reputation : -2
Join date : 06/11/2018
Age : 14

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Chữ số 0 tận cùng

Bài gửi by Cao Hải Dương on Thu Nov 15, 2018 11:58 am

CODE:
Program chu_so_tan_cung;
Uses crt;
Var fi,fo:text; i,n,b,a:longint;

Begin
Clrscr;
Assign(fi,'CHUSO.INP'); Reset(fi);
Read(fi,n); Close(fi);
Assign(fo,'CHUSO.OUT'); Rewrite(fo);
a:=1; b:=0;
For i:=2 to n do a:=a*i;
While a<>0 do
Begin
If a mod 10 = 0 then inc(b) else break;
a:=a div 10;
End;
Writeln(fo,b);
Close(fo);
Readln;
End.


Được sửa bởi Cao Hải Dương ngày Thu Nov 15, 2018 1:59 pm; sửa lần 1.
avatar
Cao Hải Dương
Năng động
Năng động

Posts : 56
Reputation : -1
Join date : 18/06/2018
Age : 14
Location : Bình Định

Xem lý lịch thành viên http://starduongdesign.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Chữ số 0 tận cùng

Bài gửi by quantran on Thu Nov 15, 2018 1:56 pm

code cua em:
program bai;
uses crt;
var i,n,x,d:longint;
fi,fo:text;
begin
assign(fi,'chuso.inp');
reset(fi);
read(fi,n);
close(fi);
assign(fo,'CHUSO.OUT');
rewrite(fo);
x:=1;
for i:=2 to n do
x:=x*i;
while x<>0 do
begin
if x mod 10=0 then
inc(d)
else
break;
x:=x div 10;
end;
write(fo,d);
close(fo);
readln;
end.
avatar
quantran
Teen cá tính
Teen cá tính

Posts : 73
Reputation : -20
Join date : 18/06/2018
Age : 14
Location : Binh Thuan-Tay Son-Binh Dinh

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Chữ số 0 tận cùng

Bài gửi by Khách viếng thăm on Thu Nov 15, 2018 1:57 pm

Code:
program sk;

 uses crt;
        var fi,fo:text;
            i,n,s,d,x:longint;
            ss:string;

        procedure nhap;
        begin
                assign(fi,'chuso.inp');
                reset(fi);
                readln(fi,n);
        end;

        procedure tim;
        begin
                assign(fo,'chuso.out');
                rewrite(fo);
                d:=0;
                for i:=1 to n do
                        begin
                        x:=i;
                        while x mod 5=0 do
                                begin
                                        inc(d);
                                        x:=x div 5;
                                end;
                        end;
                write(fo,d);
                close(fo);
        end;


BEGIN
 clrscr;
 nhap;
 tim;
 readln;
END.
Được sửa bởi nganvonhat123 ngày Thu Nov 15, 2018 3:08 pm; sửa lần 1.

Khách viếng thăm
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Re: Chữ số 0 tận cùng

Bài gửi by Tạ Thúy Phượng on Thu Nov 15, 2018 1:59 pm

code:
program chuso;
var
fi,fo:text;
n,i,s,dem:longint;
begin
assign(fi,'CHUSO.INP');
reset(fi);
read(fi,n);
assign(fo,'CHUSO.OUT');
rewrite(fo);
for i:=1 to n do
       begin
       s:=i;
       while s mod 5=0 do
               begin
               s:=s div 5;
               inc(dem);
               end;
       end;
write(fo,dem);
close(fi);
close(fo);
readln;
end.
avatar
Tạ Thúy Phượng
Năng động
Năng động

Posts : 63
Reputation : -19
Join date : 18/06/2018
Location : Binh Thuan-Tay Son-Binh Dinh

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Chữ số 0 tận cùng

Bài gửi by truongquocbao2004 on Thu Nov 15, 2018 2:03 pm

Code:
program chuso0;
uses crt;
var i,n,gt,d:integer;
    fi,fo:text;

begin
clrscr;
assign(fi,'chuso.inp');
reset(fi);
read(fi,n);
close(fi);
assign(fo,'chuso.out');
rewrite(fo);
gt:=1;
for i:=2 to n do
gt:=gt*i;
while gt<>0 do
        begin
        if gt mod 10=0 then inc(d) else break;
        gt:=gt div 10;
        end;
write(fo,d);
close(fo);
readln;
end.
avatar
truongquocbao2004
Nhiệt tình
Nhiệt tình

Posts : 40
Reputation : -10
Join date : 18/06/2018

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Chữ số 0 tận cùng

Bài gửi by quantran on Thu Nov 15, 2018 4:02 pm

code moi:
program bai;
uses crt;
var i,n,x,d:longint;
fi,fo:text;
begin
assign(fi,'chuso.inp');
reset(fi);
read(fi,n);
close(fi);
assign(fo,'CHUSO.OUT');
rewrite(fo);
d:=0;
for i:=1 to n do
begin
x:=i;
while x mod 5=0 do
begin
inc(d);
x:=x div 5;
end;
end;
write(fo,d);
close(fo);
readln;
end.
avatar
quantran
Teen cá tính
Teen cá tính

Posts : 73
Reputation : -20
Join date : 18/06/2018
Age : 14
Location : Binh Thuan-Tay Son-Binh Dinh

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Chữ số 0 tận cùng

Bài gửi by thanhtruc on Thu Nov 15, 2018 4:04 pm

Code:
Program tan_0;
Uses crt;
Var n,i,s,k,d:longint;
fi,fo:text;

Begin
clrscr;
Assign(fi,'CHUSO.inp');
Reset(fi);
Read(fi,n);
assign(fo,'CHUSO.out');
rewrite(fo);
for i:=1 to n do
        begin
        s:=i;
        while s mod 5 = 0 do
                begin
                s:=s div 5;
                inc(d);
                end;
        end;
write(fo,d);
close(fi);
close(fo);
readln;
end.
avatar
thanhtruc
Nhiệt tình
Nhiệt tình

Posts : 43
Reputation : -7
Join date : 25/06/2018
Age : 14
Location : TNPPTSBĐ

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Chữ số 0 tận cùng

Bài gửi by Nguyễn Văn Biên on Thu Nov 15, 2018 4:06 pm

CODE:
program CHUSO;
var fi,fo:text;
n,i,s,dem:longint;
begin
assign(fi,'CHUSO.INP'); reset(fi);
read(fi,n); close(fi);
dem:=0;
for i:=1 to n do
begin
s:=i;
while s mod 5=0 do
begin
inc(dem);
s:=s div 5
end
end;
assign(fo,'CHUSO.OUT'); rewrite(fo);
write(fo,dem); close(fo)
end.
avatar
Nguyễn Văn Biên
S-mod
S-mod

Posts : 186
Reputation : 21
Join date : 18/06/2018
Age : 14
Location : ?

Xem lý lịch thành viên https://bien2004official.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Chữ số 0 tận cùng

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết