Tin học Tây Sơn

Số nguyên tố cùng nhau:

Go down

Số nguyên tố cùng nhau:

Bài gửi by Admin on Tue Nov 13, 2018 4:57 pm

           Hai số nguyên dương được gọi là nguyên tố cùng nhau nếu ước số chung lớn nhất của chúng bằng 1.
            Cho N số nguyên dương A1,A2,...,AN. Gọi M là giá trị lớn nhất trong các số A1,A2,...,AN.
            Viết chương trình tìm số nguyên dương X lớn nhất không vượt quá M mà X nguyên tố cùng nhau với tất cả các số A1,A2,...,AN.
            Dữ liệu vào là tệp NTCN.Inp có cấu trúc như sau:
            - Dòng đầu là số nguyên dương N (N£100).
            - N dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một giá trị tương ứng A1,A2,...,AN (Ai£1000;i=1,2,...,N).
            Dữ liệu ra là tệp NTCN.Out chứa số nguyên X tìm được thỏa mãn điều kiện của bài toán.
Ví dụ:
NTCN.Inp
 
NTCN.Out
3
4
12
15
 
13
avatar
Admin
Admin
Admin

Posts : 658
Reputation : -39
Join date : 16/11/2015
Age : 29

Xem lý lịch thành viên http://tinhocts.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Số nguyên tố cùng nhau:

Bài gửi by tonguyengiahan237 on Wed Nov 14, 2018 5:10 pm

Code:
Program NTCN;
Uses crt;
Type Mang=array[1..100]of integer;
Var A:Mang;
    N,M:integer;
    fi,fo:text;

Procedure Docdl(Var A:Mang;Var N:integer;Var fi:text);
Var i:integer;
Begin
  Assign(fi,'NTCN.Inp');
  Reset(fi);
  Readln(fi,N);
For i:=1 to N do
 begin
 Readln(fi,A[i]);
 end;
 Close(fi);
End;

Function snt(N:integer):boolean;
Var j:integer;
Begin
snt:=false;
For j:=2 to trunc(sqrt(N)) do
 If N mod j=0 then exit;
snt:=true;
End;

Function UCLN(N,M:integer):integer;
Begin
  While N<>M do
    begin
    If N>M then N:=N-M
    else M:=M-N;
    end;
  UCLN:=N;
End;

Procedure NTCNN(Var A:Mang;Var N:integer;Var fo:text);
Var i,j,X,Max:integer;
Begin
Assign(fo,'NTCN.Out');
Rewrite(fo);
Max:=1;
For i:=1 to N do
If A[i]>Max then Max:=A[i];
For j:=1 to Max do
Begin
For i:=1 to N do
If (snt(j)=true) and (UCLN(A[i],j)=1) then
X:=j;
end;
Writeln(fo,X);
Close(fo);
End;

BEGIN
CLRSCR;
Docdl(A,N,fi);
NTCNN(A,N,fo);
READLN;
END.
avatar
tonguyengiahan237
Teen Chính hiệu
Teen Chính hiệu

Posts : 28
Reputation : -2
Join date : 06/11/2018
Age : 14
Location : TT Phú Phong Huyện Tây Sơn Tỉnh Bình Định

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Số nguyên tố cùng nhau:

Bài gửi by lohan on Wed Nov 14, 2018 5:13 pm

Code:
Program SNT_CUNG_NHAU;
Uses crt;
Var fi,fo:text;
n,i,j,max:integer;
kt:boolean;
a:array[1..100] of integer;

Function ntcn(a,b:integer):boolean;
  Var i:integer;
 Begin
  ucln:=false;
  while a<>b do
  if a>b then a:=a-b else b:=b-a;
  If b=1 then ucln:=true;
 End;

Begin
 Clrscr;
  Assign(fi,'NTCN.inp');
  Reset(fi);
  Readln(fi,n);
  For i:=1 to n do
  Readln(fi,a[i]);
  Close(fi);

 Assign(fo,'NTCN.out');
 Rewrite(fo);
 max:=a[1];
  For i:=1 to n do
  If a[i]>max then max:=a[i];
  For i:=max downto 1 do
   Begin
    For j:=1 to n do
    If ucln(i,a[j]) then kt:=true
    Else
         begin
        kt:=false;
        break;
         end;
  If kt=true then
      begin
       write(fo,i);
       break;
      End;
   end;
 Close(fo);
Readln;
END.


Được sửa bởi lohan ngày Thu Nov 15, 2018 4:53 pm; sửa lần 3.
avatar
lohan
Teen Chính hiệu
Teen Chính hiệu

Posts : 20
Reputation : -3
Join date : 06/11/2018
Age : 14

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Số nguyên tố cùng nhau:

Bài gửi by Nguyễn Ngọc Thiên on Wed Nov 14, 2018 7:58 pm

Code:
Program NTCN;
Uses crt;
Var     fi,fo:text;
        n,i,j,max:integer;
        kt:boolean;
        a:array[1..100] of integer;
//---------------------------------
Function ntcn(x,y:integer):boolean;
Var i:integer;
Begin
ucln:=false;
i:=x mod y;
While i>0 do
        begin
                x:=y;
                y:=i;
                i:=x mod y
        end;
If y=1 then ucln:=true;
End;

Begin
clrscr;
Assign(fi,'NTCN.inp');
Reset(fi);
Readln(fi,n);
For i:=1 to n do
 Readln(fi,a[i]);
Close(fi);
//-----------------------------------
Assign(fo,'NTCN.out');
Rewrite(fo);
max:=a[1];
For i:=1 to n do
If a[i]>max then
 max:=a[i];
For i:=max downto 1 do
Begin
kt:=true;
For j:=1 to n do
If ucln(i,a[j]) then
 kt:=true
Else
  Begin
   kt:=false;
  Break
  End;
If kt=true then
 Begin
  write(fo,i);
  Break
 End;
End;
Close(fo);
Readln;
End.
silent silent silent silent


Được sửa bởi nguyenngocthien ngày Thu Nov 15, 2018 4:45 pm; sửa lần 2.
avatar
Nguyễn Ngọc Thiên
Teen Chính hiệu
Teen Chính hiệu

Posts : 17
Reputation : -4
Join date : 06/11/2018
Age : 13
Location : Bình tường, Tây Sơn, Bình Định

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Số nguyên tố cùng nhau:

Bài gửi by nguyen77 on Wed Nov 14, 2018 8:11 pm

Code:
program bt;
uses crt;
var i,n,max:longint;
a:array[1..1000] of longint;
fi,fo:text;
kt,kt1:boolean;

function ntcn(a,b:longint):boolean;
var r:longint;
begin
ntcn:=false;
r:=a mod b;
while r>0 do
        begin
        a:=b;
        b:=r;
        r:=a mod b;
        end;
if b=1 then
        ntcn:=true
        else
        ntcn:=false;
end;

begin
clrscr;
assign(fi,'NTCN.INP');
reset(fi);
readln(fi,n);
for i:=1 to n do
        readln(fi,a[i]);
close(fi);

assign(fo,'NTCN.OUT');
rewrite(fo);
max:=a[1];
for i:=2 to n do
if a[i]>max then
max:=a[i];
kt1:=false;
while kt1=false do
begin
kt:=true;
i:=1;
while (kt=true) and (i<=n)  do
        if ntcn(max,a[i])=true then
        inc(i)
        else
        kt:=false;
if kt=true then kt1:=true
        else
        dec(max);
if max=0 then
        begin
        write(fo,'ko co so nao ');
        readln;
        exit;
        end;
end;
write(fo,max);
close(fo);
readln;
end.
avatar
nguyen77
Năng động
Năng động

Posts : 68
Reputation : -22
Join date : 18/06/2018

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Số nguyên tố cùng nhau:

Bài gửi by huynhtanluc on Wed Nov 14, 2018 8:24 pm

Code:
Program sntcn;
uses crt;
type mang=array[1..100]of longint;
var i,n,m,x,j:longint;t1,t2:text;a:mang;

        Procedure doc;
        var i:longint;
        begin
        assign(t1,'ntcn.inp');
        reset(t1);
        readln(t1,n);
        for i:=1 to n do
        readln(t1,a[i]);
        close(t1);
        end;

        Function ntcn(a,b:longint):boolean;
        var r:longint;
        begin
        r:=a mod b;
        while r<>0 do
        begin
        a:=b;
        b:=r;
        r:=a mod b;
        end;
        if b=1 then ntcn:=true else ntcn:=false;
        end;


        Procedure inra;
        var kt:boolean;
        begin
        assign(t2,'ntcn.out');
        rewrite(t2);
        m:=a[1];
        for i:=2 to n do if a[i]>m then m:=a[i];
        for i:=m downto 1 do
        begin
        kt:=true;
        for j:=1 to n do
        if ntcn(a[j],i)=true then kt:=true else
        begin
        kt:=false;
        break;
        end;
        if kt=true then
        begin
        writeln(t2,i); break;
        end;
        end;
        close(t2);
        end;

Begin
        clrscr;
        doc;
        inra;
        readln;
End.


Được sửa bởi huynhtanluc ngày Thu Nov 15, 2018 4:54 pm; sửa lần 1.
avatar
huynhtanluc
Năng động
Năng động

Posts : 61
Reputation : -14
Join date : 18/06/2018

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Số nguyên tố cùng nhau:

Bài gửi by mainhatthong2004 on Wed Nov 14, 2018 9:03 pm

thong:
program bai1;
uses crt;
var fi,fo:text;
i,j,n,max:integer;
kt:boolean;
a:array[1..100] of integer;
//---------------------------------------------
function ucln(c,b:integer):boolean;
var r:integer;
begin
ucln:=false;
r:=c mod b;
while r>0 do
begin
c:=b;
b:=r;
r:=c mod b;
end;
if b=1 then
ucln:=true;
end;
//------------------------------------------------
procedure doc;
begin
assign(fi,'NTCN.inp');
reset(fi);
readln(fi,n);
for i:=1 to n do
readln(fi,a[i]);
close(fi);
end;
//-----------------------------------------------
procedure xl;
begin
assign(fo,'NTCN.out');
rewrite(fo);
max:=a[1];
for i:=1 to n do
if a[i]>max then
max:=a[i];
for i:=max downto 1 do
begin
kt:=true;
for j:=1 to n do
if ucln(i,a[j]) then
kt:=true else
begin
kt:=false;
break;
end;
if kt=true then
begin
write(fo,i);
break;
end;
end;
close(fo);
end;
//-------------------------------------------
begin
clrscr;
doc;
xl;
readln;
end.

avatar
mainhatthong2004
Teen cá tính
Teen cá tính

Posts : 76
Reputation : -25
Join date : 18/06/2018

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Số nguyên tố cùng nhau:

Bài gửi by Nguyễn Văn Biên on Wed Nov 14, 2018 9:27 pm

CODE:
program NTCN;
var fi,fo:text;
   i,j,n,max:integer;
   kt:boolean;
   A:array[1..100] of integer;

function ntcn(c,b:integer):boolean;
var r:integer;
begin
       ucln:=false; r:=c mod b;
       while r>0 do begin c:=b; b:=r; r:=c mod b end;
       if b=1 then ucln:=true
end;

procedure doc;
begin
       assign(fi,'NTCN.inp'); reset(fi);
       readln(fi,n);
       for i:=1 to n do readln(fi,a[i]);
       close(fi)
end;

procedure ghi;
begin
       assign(fo,'NTCN.out'); rewrite(fo);
       max:=a[1];
       for i:=1 to n do
       if a[i]>max then max:=a[i];
       for i:=max downto 1 do
       begin
               kt:=true;
               for j:=1 to n do
               if ucln(i,a[j]) then kt:=true else
               begin kt:=false; break end;
               if kt then
               begin write(fo,i); break end;
       end;
       close(fo)
end;

begin doc; ghi end.


Được sửa bởi Nguyễn Văn Biên ngày Thu Nov 15, 2018 4:48 pm; sửa lần 1.
avatar
Nguyễn Văn Biên
S-mod
S-mod

Posts : 186
Reputation : 21
Join date : 18/06/2018
Age : 14
Location : ?

Xem lý lịch thành viên https://bien2004official.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Số nguyên tố cùng nhau:

Bài gửi by Nguyễn Hoàng Nam on Thu Nov 15, 2018 11:02 am

Code:
program NTCN;
uses crt;
var i,n,x:longint;
a:array[1..1000] of longint;
fi,fo:text;
kt,kt1:boolean;

function xuli(a,b:longint):boolean;
var k:longint;
begin
xuli:=false;
k:=a mod b;
while k>0 do
begin
a:=b;
b:=k;
k:=a mod b;
end;
if b=1 then
xuli:=true
else
xuli:=false;
end;
begin
clrscr;
assign(fi,'NTCN.INP');
reset(fi);
readln(fi,n);
for i:=1 to n do
readln(fi,a[i]);
close(fi);
assign(fo,'NTCN.OUT');
rewrite(fo);
x:=a[1];
for i:=2 to n do
if a[i]>x then
x:=a[i];
kt1:=false;
while kt1=false do
begin
kt:=true;
i:=1;
while (kt=true) and (i<=n)  do
if xuli(x,a[i])=true then
inc(i)
else
kt:=false;
if kt=true then kt1:=true
else
dec(x);
if x=0 then
begin
write(fo,'Khong Co So Nao ');
readln;
exit;
end;
end;
write(fo,x);
close(fo);
readln;
end.
avatar
Nguyễn Hoàng Nam
Teen Chính hiệu
Teen Chính hiệu

Posts : 16
Reputation : -2
Join date : 06/11/2018
Age : 14

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Số nguyên tố cùng nhau:

Bài gửi by Khách viếng thăm on Thu Nov 15, 2018 11:07 am

Code:
program sntcn;
 uses crt;
        type mang=array[1..100]of integer;
        var i,n,max,j,k:integer;
                fi,fo:text;
                a:mang;

        procedure nhap;
                var i:integer;
        begin
                assign(fi,'ntcn.inp');
                reset(fi);
                readln(fi,n);
                for i:=1 to n do
                        readln(fi,a[i]);
                close(fi);
        end;

      

        function ucln(a,b:integer):integer;
                var r:integer;
        begin
                r:=a mod b;
                while r<>0 do
                        begin
                                a:=b;
                                b:=r;
                                r:=a mod b;
                        end;
                ucln:=b;
        end;


        procedure kq;
        begin
        assign(fo,'ntcn.out');
        rewrite(fo);
        max:=a[1];
        for i:=2 to n do if a[i]>max then max:=a[i];
        for i:=max-1 downto 1 do
        begin
        for j:=1 to n do
        if (UCLN(a[j],i)=1) then k:=i;
        end;
        writeln(fo,k);
        close(fo);
        end;

Begin
        clrscr;
        nhap;
        kq;
        readln;
End.
bỏ


Được sửa bởi nganvonhat123 ngày Fri Nov 16, 2018 9:24 pm; sửa lần 2.

Khách viếng thăm
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Re: Số nguyên tố cùng nhau:

Bài gửi by Cao Hải Dương on Thu Nov 15, 2018 12:09 pm

CODE:
Program SNT_cung_nhau;
Uses crt;
Var fi,fo:text; n,i,j,max:integer; kt:boolean;
a:array[1..100] of integer;

Function ucln(x,y:integer):boolean;
Var i:integer;
Begin
ucln:=false; i:=x mod y;
While i>0 do begin x:=y; y:=i; i:=x mod y end;
If y=1 then ucln:=true;
End;

Begin
Clrscr;
Assign(fi,'NTCN.inp'); Reset(fi);
Readln(fi,n);
For i:=1 to n do Readln(fi,a[i]);
Close(fi);
Assign(fo,'NTCN.out'); Rewrite(fo);
max:=a[1];
For i:=1 to n do
If a[i]>max then max:=a[i];
For i:=max downto 1 do
Begin
kt:=true;
For j:=1 to n do
If ucln(i,a[j]) then kt:=true
Else Begin kt:=false; Break End;
If kt=true then Begin write(fo,i); Break End;
End;
Close(fo);
Readln;
End.
avatar
Cao Hải Dương
Năng động
Năng động

Posts : 56
Reputation : -1
Join date : 18/06/2018
Age : 14
Location : Bình Định

Xem lý lịch thành viên http://starduongdesign.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Số nguyên tố cùng nhau:

Bài gửi by thanhtruc on Thu Nov 15, 2018 12:40 pm

Code:
Program NTCN;
Uses crt;
Var fi,fo:text;
n,i,j,max:integer;
kt:boolean;
a:array[1..100] of integer;

Function ucln(a,b:integer):boolean;
Var i:integer;
Begin
ucln:=false;
while a<>b do
if a>b then a:=a-b else b:=b-a;
If b=1 then ucln:=true;
End;

Begin
Clrscr;
Assign(fi,'NTCN.inp');
Reset(fi);
Readln(fi,n);
For i:=1 to n do
Readln(fi,a[i]);
Close(fi);
Assign(fo,'NTCN.out');
Rewrite(fo);
max:=a[1];
For i:=1 to n do
If a[i]>max then max:=a[i];
For i:=max downto 1 do
Begin
For j:=1 to n do
If ucln(i,a[j]) then kt:=true
Else
begin
kt:=false;
break;
end;
If kt=true then
begin
write(fo,i);
break;
End;
end;
Close(fo);
Readln;
End.
avatar
thanhtruc
Nhiệt tình
Nhiệt tình

Posts : 43
Reputation : -7
Join date : 25/06/2018
Age : 14
Location : TNPPTSBĐ

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Số nguyên tố cùng nhau:

Bài gửi by quantran on Thu Nov 15, 2018 1:50 pm

code cua em:
program ntcn;
var
fi,fo:text;
a:array[1..1000] of integer;
n,max,i,x:integer;
kt,ok:boolean;
//---------------------------
function ntcn(a,b:integer):boolean;
var
r:integer;
begin
r:=a mod b;
while r>0 do
begin
a:=b;
b:=r;
r:=a mod b;
end;
if b=1 then ntcn:=true
else ntcn:=false;
end;
//--------------------------------
begin
assign(fi,'ntcn.inp');
reset(fi);
readln(fi,n);
for i:=1 to n do
readln(fi,a[i]);
assign(fo,'NTCN.out');
rewrite(fo);
max:=a[1];
for i:=2 to n do
if max<a[i] then max:=a[i];
x:=max;
ok:=false;
while ok=false do
begin
kt:=true;
i:=1;
while (kt=true)and(i<=n) do
if ntcn(x,a[i])=true then inc(i)
else kt:=false;
if kt=true then ok:=true
else x:=x-1;
end;
write(fo,x);
close(fi);
close(fo);
readln;
end.
avatar
quantran
Teen cá tính
Teen cá tính

Posts : 73
Reputation : -20
Join date : 18/06/2018
Age : 14
Location : Binh Thuan-Tay Son-Binh Dinh

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Số nguyên tố cùng nhau:

Bài gửi by truongquocbao2004 on Thu Nov 15, 2018 1:55 pm

Code:
program ntcn;
uses crt;
var fi,fo:text;
i,j,n,max:integer;
kt:boolean;
a:array[1..100] of integer;

function ucln(c,b:integer):boolean;
var r:integer;
begin
ucln:=false;
r:=c mod b;
while r>0 do
begin
c:=b;
b:=r;
r:=c mod b;
end;
if b=1 then
ucln:=true;
end;

procedure doc;
begin
assign(fi,'ntcn.inp');
reset(fi);
readln(fi,n);
for i:=1 to n do
readln(fi,a[i]);
close(fi);
end;

procedure ghi;
begin
assign(fo,'ntcn.out');
rewrite(fo);
max:=a[1];
for i:=1 to n do
if a[i]>max then
max:=a[i];
for i:=max downto 1 do
begin
kt:=true;
for j:=1 to n do
if ucln(i,a[j]) then
kt:=true else
begin
kt:=false;
break;
end;
if kt=true then
begin
write(fo,i);
break;
end;
end;
close(fo);
end;

begin
clrscr;
doc;
ghi;
readln;
end.
avatar
truongquocbao2004
Nhiệt tình
Nhiệt tình

Posts : 40
Reputation : -10
Join date : 18/06/2018

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Số nguyên tố cùng nhau:

Bài gửi by Tạ Thúy Phượng on Thu Nov 15, 2018 1:55 pm

code:
program ntcn;
var
fi,fo:text;
a:array[1..1000] of integer;
n,m,i,x:integer;
kt,ok:boolean;
//---------------------------
function ntcn(a,b:integer):boolean;
var
r:integer;
begin
r:=a mod b;
while r>0 do
begin
a:=b;
b:=r;
r:=a mod b;
end;
if b=1 then ntcn:=true
else ntcn:=false;
end;
//--------------------------------
begin
assign(fi,'NTCN.INP');
reset(fi);
readln(fi,n);
for i:=1 to n do
readln(fi,a[i]);
assign(fo,'NTCN.out');
rewrite(fo);
m:=a[1];
for i:=2 to n do
if m<a[i] then m:=a[i];
x:=m;
ok:=false;
while ok=false do
begin
kt:=true;
i:=1;
while (kt=true)and(i<=n) do
if ntcn(x,a[i])=true then inc(i)
else kt:=false;
if kt=true then ok:=true
else x:=x-1;
end;
write(fo,x);
close(fi);
close(fo);
readln;
end.
avatar
Tạ Thúy Phượng
Năng động
Năng động

Posts : 63
Reputation : -19
Join date : 18/06/2018
Location : Binh Thuan-Tay Son-Binh Dinh

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Số nguyên tố cùng nhau:

Bài gửi by Đinh Ngọc Mạnh on Thu Nov 15, 2018 2:17 pm

Code:
var
       fi,fo:text;
       n,i,j,max:integer;
       A:array[1..1000]of integer;
       kt:boolean;

function ucln(x,y:integer):boolean;
var
       k:integer;
begin
       ucln:=false; k:=x mod y;
       while k>0 do
       begin
               x:=y; y:=k; k:=x mod y
       end;
       if y=1 then ucln:=true
end;

begin
       assign(fi,'ntcn.inp'); reset(fi);
       readln(fi,n);
       for i:=1 to n do readln(fi,A[i]);
       close(fi);
       assign(fo,'ntcn.out'); rewrite(fo);
       max:=A[1];
       for i:=1 to n do if A[i]>max then max:=A[i];
       for i:=max downto 1 do
       begin
               kt:=true;
               for j:=1 to n do if ucln(A[i],A[j])=true then kt:=true else
               begin
                       kt:=false;
                       break
               end;
               if kt=true then
               begin
                       write(fo,i);
                       break
               end;
       end;
       close(fo)
end.
avatar
Đinh Ngọc Mạnh
Teen cá tính
Teen cá tính

Posts : 71
Reputation : -30
Join date : 18/06/2018
Age : 14
Location : Ở nhà

Xem lý lịch thành viên http://tinhocts.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Số nguyên tố cùng nhau:

Bài gửi by Khách viếng thăm on Fri Nov 16, 2018 9:23 pm

code:
program sntcn;
uses crt;
type mang=array[1..100]of integer;
var i,n,max,j,k:integer;
fi,fo:text;
a:mang;
kt:boolean;

procedure nhap;
var i:integer;
begin
assign(fi,'ntcn.inp');
reset(fi);
readln(fi,n);
for i:=1 to n do
readln(fi,a[i]);
close(fi);
end;function ntcn(a,b:integer):boolean;
var r:integer;
begin
r:=a mod b;
while r<>0 do
begin
a:=b;
b:=r;
r:=a mod b;
end;
if b=1 then ntcn:=true else ntcn:=false;
end;


procedure tim;
begin
assign(fo,'ntcn.out');
rewrite(fo);
max:=a[1];
for i:=1 to n do
if a[i]>max then
max:=a[i];
for i:=max downto 1 do
begin
kt:=true;
for j:=1 to n do
if ntcn(i,a[j]) then kt:=true
else
begin
kt:=false;
break;
end;
if kt=true then
begin
write(fo,i);
break;
end;
end;
close(fo);
end;


Begin
clrscr;
nhap;
tim;
readln;
End.

Khách viếng thăm
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Re: Số nguyên tố cùng nhau:

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết