Tin học Tây Sơn

Viết chương trình thao tác trên ma trận vuông với các yêu cầu:

Go down

Viết chương trình thao tác trên ma trận vuông với các yêu cầu:

Bài gửi by Admin on Thu Nov 29, 2018 11:46 am

Nhập ma trận vuông từ tệp tin matran.inp: hàng 1 chứa m,n; m hàng tiếp theo mỗi hàng chưa n số.
+ Hàm đếm số phần tử âm trong mảng 2 chiều: ghi vào tệp bt1.out.
+ Hàm tìm phần tử lớn nhất trong mảng 2 chiều: ghi vào tệp bt1.out.
+ Tính tổng các phần tử trên đường chéo chính: ghi vào tệp matran.out
+ Kiểm tra tính đối xứng của ma trận vuông qua dường chéo chính: ghi vào tệp matran.out
avatar
Admin
Admin
Admin

Posts : 658
Reputation : -39
Join date : 16/11/2015
Age : 29

Xem lý lịch thành viên http://tinhocts.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Viết chương trình thao tác trên ma trận vuông với các yêu cầu:

Bài gửi by Nguyễn Văn Biên on Thu Nov 29, 2018 12:39 pm

CODE:
program MATRAN;
var fi,fo:text;
m,n,i,j:integer;
A:array[1..1000,1..1000] of integer;

function ptam:integer;
begin
ptam:=0;
for i:=1 to m do
for j:=1 to n do
if A[i,j]<0 then inc(ptam)
end;

function ptmax:integer;
begin
ptmax:=A[1,1];
for i:=1 to m do
for j:=1 to n do
if A[i,j]>ptmax then ptmax:=A[i,j]
end;

function tdcchinh:integer;
begin
tdcchinh:=0;
for i:=1 to n do
tdcchinh:=tdcchinh+A[i,i]
end;

function dx:boolean;
begin
dx:=false;
for i:=1 to m do
for j:=1 to n do
if A[i,j]<>A[j,i] then exit;
dx:=true
end;

begin
assign(fi,'matran.inp'); reset(fi);
readln(fi,m,n);
for i:=1 to m do
for j:=1 to n do
if j<>n then read(fi,A[i,j])
else readln(fi,A[i,j]); close(fi);
assign(fo,'bt1.out'); rewrite(fo);
write(fo,ptam,#32,ptmax); close(fo);
assign(fo,'matran.out'); rewrite(fo);
writeln(fo,tdcchinh,#32);
if dx then write(fo,'Doi xung')
else write(fo,'Khong doi xung');
close(fo)
end.
avatar
Nguyễn Văn Biên
S-mod
S-mod

Posts : 186
Reputation : 21
Join date : 18/06/2018
Age : 14
Location : ?

Xem lý lịch thành viên https://bien2004official.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Viết chương trình thao tác trên ma trận vuông với các yêu cầu:

Bài gửi by nguyen77 on Thu Nov 29, 2018 2:37 pm

Code:

program bt;
uses crt;
type mang=array[1..100] of longint;
var i,n,s,m,max,dem,j,dem1:longint;
a,b:array[1..50,1..50] of longint;
c:mang;

kt:boolean;
fi,fo,fo1,fo2:text;

function dx:boolean;
begin
dx:=false;
for i:=1 to n do
for j:=1 to m do
        if a[i,j]=a[j,i] then

                dx:=true
                else
                begin
                dx:=false;
                break;
                end;
end;

begin
clrscr;
assign(fi,'matran.inp');
reset(fi);
readln(fi,n,m);
for i:=1 to n do
begin
for j:=1 to m do
      read(fi,a[i,j]);
      readln(fi);
end;
assign(fo,'bt1.out');
rewrite(fo);
assign(fo1,'matran.out');
rewrite(fo1);
assign(fo2,'matran1.out');
rewrite(fo2);
max:=a[1,1];
dem:=0;
max:=a[1,1];
for i:=1 to n do
for j:=1 to m do
begin
      if a[i,j]<0 then
                inc(dem);
      if a[i,j]>max then
                max:=a[i,j];
end;
i:=1;
j:=1;
dem1:=1;
while (i<=n) and (j<=m) do
        begin
        s:=s+a[i,j];
        c[dem1]:=a[i,j];
        inc(i);
        inc(j);
        inc(dem1);
        end;
        writeln(fo,'so phan tu am ',dem);
writeln(fo,'phan tu lon nhat ',max);
writeln(fo1,'tong ',s);
if dx then
writeln(fo2,'doi xung ')
else
writeln(fo2,' ko doi xung ');
close(fo1);
close(fo2);
close(fo);
readln;
end.

avatar
nguyen77
Năng động
Năng động

Posts : 68
Reputation : -22
Join date : 18/06/2018

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Viết chương trình thao tác trên ma trận vuông với các yêu cầu:

Bài gửi by quantran on Thu Nov 29, 2018 2:47 pm

CODE cua em:
program bai;
type mang2c=array[1..100,1..100] of integer;
var
a,b:mang2c;
n,m,i,j,d:integer;
fi,fo:text;
//---------------------------------------
procedure nhap;
begin
assign(fi,'matran.inp');
reset(fi);
readln(fi,n,m);
for i:=1 to n do
for j:=1 to n do
begin
read(fi,a[i,j]);
writeln;
end;
close(fi);
end;
//---------------------------------------
procedure soam;
var
i,j,d:integer;
begin
nhap;
assign(fo,'mbt12.out');
rewrite(fo);
d:=0;
for i:=1 to n do
for j:=1 to m do
if a[i,j]<0 then
d:=d+1;
writeln(fo,'so luong so am la ',d);
close(fo);
end;
//----------------------------------------
procedure timmax;
var
i,j:integer;
max :real;
begin
nhap;
assign(fo,'mbt1.out');
rewrite(fo);
max:=a[1,1];
for i:=1 to n do
for j:=1 to m do
if (a[i,j]>max) then max := a[i,j];
write(fo,'so lon nhat trong ma tran la ',max:2:1);
close(fo);
end;
//----------------------------------
procedure tongdc;
var
i,j:integer;
s:real;
begin
nhap;
assign(fo,'MATRAN.out');
rewrite(fo);
S:=0;
for i:=1 to n do
s:=s+a[i,i];
write(fo,'tong duong cheo la ',s:2:1);
close(fo);
end;
//-------------------------------------
procedure dx;
var
i,j:integer;
kt:boolean;
begin
nhap;
assign(fo,'MATRAN1.out');
rewrite(fo);
kt:=true;
for i:=1 to n do
for j:=1 to m do
if (a[i,j]<>a[j,i]) then
kt:=false;
if (kt=true) then
writeln(fo,'mang doi xung')
else
writeln(fo,'mang khong doi xung');
close(fo);
end;
//-------------------------------------
begin
soam;
timmax;
tongdc;
dx;
readln;
end.

avatar
quantran
Teen cá tính
Teen cá tính

Posts : 73
Reputation : -20
Join date : 18/06/2018
Age : 14
Location : Binh Thuan-Tay Son-Binh Dinh

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Viết chương trình thao tác trên ma trận vuông với các yêu cầu:

Bài gửi by mainhatthong2004 on Thu Nov 29, 2018 2:52 pm

Code:
program bai5;
uses crt;
type mang2c=array[1..50,1..50]  of integer;
var f,fi,fo,fa,fc:text;
n,m,i,j,max,s,d:integer;
a:mang2c;
//-----------------------------------------
function dx(k:mang2c;x,y:integer):boolean;
var i,j:integer;
begin
dx:=true;
for i:=1 to x do
for j:=1 to y do
if i<>j then
if k[i,j]<>k[j,i] then
begin
dx:=false;
exit;
end;
end;
//------------------------------------------
procedure doc;
begin
        assign(f,'matran.inp');
        reset(f);
        readln(f,m,n);
        for i:=1 to m do
                begin
                        for j:=1 to n do
                                read(f,a[i,j]);
                                readln(f);
                end;
        close(f);
end;
//---------------------------------------------
procedure xl;
begin
        assign(fi,'btl.out');
        rewrite(fi);
        assign(fc,'btl1.out');
        rewrite(fc);
        max:=a[1,1];
        d:=0;
        for i:=1 to m do
                begin
                        for j:=1 to n do
                                begin
                                        if a[i,j]<0 then
                                                inc(d);
                                        if a[i,j]>max then
                                                max:=a[i,j];
                                end;
                end;
        writeln(fi,d);
        write(fc,max);
        close(fi);
        close(fc);
end;
//------------------------------------------------------
procedure xl1;
begin
        assign(fo,'matran.out');
        rewrite(fo);
        s:=0;
        for i:=1 to n do
                s:=s+a[i,i];
        write(fo,s);
        close(fo);
end;
//-----------------------------------------
procedure xl2;
begin
        assign(fo,'matran1.out');
        rewrite(fo);
        if dx(a,m,n) then
                write(fo,'doi xung ') else
                write(fo,'ko doi xung ');
        close(fo);
end;
//------------------------------------
begin
        clrscr;
        doc;
        xl;
        xl1;
        xl2;
        readln;
end.

avatar
mainhatthong2004
Teen cá tính
Teen cá tính

Posts : 76
Reputation : -25
Join date : 18/06/2018

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Viết chương trình thao tác trên ma trận vuông với các yêu cầu:

Bài gửi by Đinh Ngọc Mạnh on Thu Nov 29, 2018 3:05 pm

Code:
type mang2c=array[1..1000,1..1000]of integer;
var
        fi,fo:text;
        i,j,n,m:integer;
        A:mang2c;

procedure demptam;
var
        d:integer;
begin
        d:=0;
        for i:=1 to n do
                for j:=1 to m do
                        if A[i,j]<0 then inc(d);
        assign(fo,'matran_soptam.out'); rewrite(fo);
       write(fo,d); close(fo);
end;

procedure ptmax;
var
        max:integer;
begin
        max:=A[1,1];
        for i:=1 to n do
                for j:=1 to m do
                        if A[i,j]>max then max:=A[i,j];
        assign(fo,'matran_ptmax.out'); rewrite(fo);
        write(fo,max); close(fo);
end;

procedure tongdcchinh;
var
        tong:integer;
begin
        tong:=0;
        for i:=1 to n do tong:=tong+A[i,i];
        assign(fo,'matran_tongptdcchinh.out'); rewrite(fo);
        write(fo,tong); close(fo);
end;

procedure doixung;
var
        kt:boolean;
begin
        kt:=false;
        for i:=1 to n do
                for j:=1 to m do
                        if A[i,j]<>A[j,i] then exit else kt:=true;
        assign(fo,'matran_kttinhdx.out'); rewrite(fo);
        if kt then write(fo,'Doi xung!') else write(fo,'Khong doi xung!');
        close(fo);
end;

procedure docfile;
begin
        assign(fi,'matran.inp'); reset(fi);
        read(fi,n); readln(fi,m);
        for i:=1 to n do
                for j:=1 to m do
                        if j<>n then read(fi,A[i,j]) else readln(fi,A[i,j]);
        close(fi);
end;

procedure ghifile;
begin
        demptam;
        ptmax;
        tongdcchinh;
        doixung;
end;

begin
        docfile;
        ghifile
end.
avatar
Đinh Ngọc Mạnh
Teen cá tính
Teen cá tính

Posts : 71
Reputation : -30
Join date : 18/06/2018
Age : 14
Location : Ở nhà

Xem lý lịch thành viên http://tinhocts.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Viết chương trình thao tác trên ma trận vuông với các yêu cầu:

Bài gửi by Cao Hải Dương on Thu Nov 29, 2018 3:06 pm

Code:
Program ma_tran_vuong;
Uses crt;
Type matran=array[1..100,1..100] of longint;
Var fi,fo:text; i,j,n,m,dem,max,s:longint;
a:matran;

Procedure dempt;
Begin
Assign(fo,'bt1.out'); Rewrite(fo);
dem:=0;
For i:=1 to n do
        For j:=1 to m do
                If a[i,j]<0 then inc(dem);
Writeln(fo,dem);
Close(fo);
End;

Procedure lonnhat;
Begin
Assign(fo,'bt2.out'); Rewrite(fo);
max:=0;
For i:=1 to n do
        For j:=1 to m do
                If a[i,j]>max then max:=a[i,j];
Write(fo,max);
Close(fo);
End;

Procedure tong;
Begin
Assign(fo,'matran.out'); Rewrite(fo);
s:=0;
For i:=1 to n do
        For j:=1 to m do
                Begin
                If i=j then s:=s+a[i,j];
                End;
Write(fo,s);
Close(fo);
End;

Procedure dx;
Var kt:boolean;
Begin
Assign(fo,'matran1.out'); Rewrite(fo);
kt:=true;
For i:=1 to n do
        For j:=1 to m do
                Begin
                If a[i,j]<>a[j,i] then Begin kt:=false; break; End;
                End;
If kt then write(fo,'Doi xung') else write(fo,'Khong doi xung');
Close(fo);
End;

Begin
Clrscr;
Assign(fi,'MATRAN.INP');Reset(fi);
Readln(fi,n,m);
For i:=1 to n do
        Begin
        For j:=1 to m do Read(fi,a[i,j]);
        Readln(fi);
        End;
Close(fi);
dempt; lonnhat; tong; dx;
Readln;
End.
avatar
Cao Hải Dương
Năng động
Năng động

Posts : 56
Reputation : -1
Join date : 18/06/2018
Age : 14
Location : Bình Định

Xem lý lịch thành viên http://starduongdesign.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Viết chương trình thao tác trên ma trận vuông với các yêu cầu:

Bài gửi by truongquocbao2004 on Thu Nov 29, 2018 3:09 pm

Code:
program bai1;
uses crt;
type mang2=array[1..100,1..100]of longint;
var fi,f,fo,fa:text;
    i,j,m,n,s,d,max:longint;
    a:mang2;

function dx(a:mang2;n,m:integer):boolean;
begin
dx:=true;
for i:=1 to m do
        for j:=1 to n do
                if i<>j then
                        if a[i,j]<>a[j,i] then begin dx:=false;break;end;
end;


procedure doc;
begin
assign(fi,'matran.inp');
reset(fi);
readln(fi,m,n);
for i:=1 to m do
begin
for j:=1 to n do read(fi,a[i,j]);
readln(fi);
end;
close(fi);
end;

procedure tim_max;
begin
assign(fo,'bt.out');
rewrite(fo);
max:=a[1,1];d:=0;
for i:=1 to m do
for j:=1 to n do
        begin
        if a[i,j]<0 then inc(d);
        if a[i,j]>max then max:=a[i,j];
        end;
writeln(fo,d);
write(fo,max);
close(fo);
end;

procedure tong;
begin
assign(f,'matran.out');
rewrite(f);
s:=0;
for i:=1 to n do s:=s+a[i,i];
write(f,s);
close(f);
end;

procedure doixung;
begin
assign(fa,'matran1.out');
rewrite(fa);
if dx(a,m,n) then write(fa,'doi xung') else write(fa,'khong doi xung');
close(fa);
end;

begin
clrscr;
doc;
tim_max;
tong;
doixung;
readln;
end.
avatar
truongquocbao2004
Nhiệt tình
Nhiệt tình

Posts : 40
Reputation : -10
Join date : 18/06/2018

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Viết chương trình thao tác trên ma trận vuông với các yêu cầu:

Bài gửi by huynhtanluc on Thu Nov 29, 2018 3:09 pm

Code:
Program ct;
uses crt;
type mang=array[1..100,1..100] of integer;
var  n,i,j,d,max,s:integer;a:mang;t1,t2:text;

Procedure doc;
begin
assign(t1,'matran.inp');
reset(t1);
readln(t1,n);
for i:=1 to n do
for j:=1 to n do
begin
if j<>n then read(t1,a[i,j]) else
readln(t1,a[i,j]);
end;
close(t1);
end;

Procedure xuli1;
begin
assign(t2,'matran1.out');
rewrite(t2);
d:=0;
for i:=1 to n do
for j:=1 to n do
if a[i,j]<0 then inc(d);
writeln(t2,'Co ',d,' phan tu am');
close(t2);
end;

Procedure xuli2;
begin
assign(t2,'matran2.out');
rewrite(t2);
max:=a[1,1];
for i:=1 to n do
for j:=1 to n do
if a[i,j]>max then max:=a[i,j];
writeln(t2,'Phan tu lon nhat la: ',max);
close(t2);
end;

Procedure xuli3;
begin
assign(t2,'matran3.out');
rewrite(t2);
s:=0;
for i:=1 to n do
for j:=n downto 1 do
s:=s+a[i,j];
writeln(t2,'Tong duong cheo chinh la:',s);
close(t2);
end;

Procedure xuli4;
var kt:boolean;
begin
assign(t2,'matran4.out');
rewrite(t2);
kt:=false;
for i:=1 to n do
for j:=1 to n do
if a[i,j]=a[j,i] then kt:=true;
if kt=false then writeln(t2,'Do khong phai la ma tran doi xung') else
writeln(t2,'Do la ma tran doi xung');
close(t2);
end;

Begin
clrscr;
doc;
xuli1;
xuli2;
xuli3;
xuli4;
readln;
End.
avatar
huynhtanluc
Năng động
Năng động

Posts : 61
Reputation : -14
Join date : 18/06/2018

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Viết chương trình thao tác trên ma trận vuông với các yêu cầu:

Bài gửi by tonguyengiahan237 on Thu Nov 29, 2018 3:13 pm

Code:
Program bt1;
Uses crt;
Type mang2c=array[1..50,1..50] of Integer;
Var A:mang2c;
    m,n:integer;
    fi,fo,fa:text;

Procedure  Docdl(Var A:mang2c;Var m,n:integer;Var fi:text);
Var i,j:integer;
Begin
Assign(fi,'matran.inp');
Reset(fi);
        Read(fi,m,n);
        For i:=1 to m do
        For j:=1 to n do
                begin
                Read(fi,A[i,j]);
                end;
End;

Function  Dem(A:mang2c;m,n:integer):integer;
Var i,j:integer;
Begin
Dem:=0;
For i:=1 to m do
For j:=1 to n do
        begin
        If A[i,j]<0 then Dem:=Dem+1;
        end;
End;

Function Lonnhat(A:mang2c;m,n:integer):integer;
Var Max,i,j:integer;
Begin
Max:=1;
For i:=1 to m do
For j:=1 to n do
        begin
        If A[i,j]>Max then Max:=A[i,j];
        end;
Lonnhat:=Max;
End;

Procedure Tep_bt(Var A:mang2c;Var m,n:integer;Var fo:text);
Begin
Assign(fo,'bt1.out');
Rewrite(fo);
Writeln(fo,Dem(A,m,n));
Writeln(fo,Lonnhat(A,m,n));
Close(fo);
End;

Function Tong(A:mang2c;m,n:integer):integer;
Var i,j:integer;
Begin
Tong:=0;
For i:=1 to m do
For j:=1 to n do
begin
If i=j then Tong:=Tong+A[i,j];
end;
End;

Function KT_DX(A:mang2c;m,n:integer):boolean;
Var i,j:integer;
Begin
KT_DX:=false;
For i:=1 to m do
For j:=1 to n do
If A[i,j]<>A[j,i] then exit;
KT_DX:=True;
End;

Procedure Tep_mt(Var A:mang2c;Var m,n:integer;Var fa:text);
Begin
Assign(fa,'matran.out');
Rewrite(fa);
Writeln(fa,Tong(A,m,n));
If KT_DX(A,m,n) then Writeln(fa,'Ma tran nay co tinh doi xung')
else writeln(fa,'Ma tran nay khong co tinh doi xung');
Close(fa);
End;

BEGIN
CLRSCR;
Docdl(A,m,n,fi);
Tep_bt(A,m,n,fo);
Tep_mt(A,m,n,fa);
READLN;
END.
avatar
tonguyengiahan237
Teen Chính hiệu
Teen Chính hiệu

Posts : 28
Reputation : -2
Join date : 06/11/2018
Age : 14
Location : TT Phú Phong Huyện Tây Sơn Tỉnh Bình Định

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Viết chương trình thao tác trên ma trận vuông với các yêu cầu:

Bài gửi by Tạ Thúy Phượng on Thu Nov 29, 2018 3:16 pm

CODE:
program baitap;
type
mang2c=array[1..50,1..50] of integer;
var
a,b:mang2c;
n,m,i,j,d:integer;
fi,fo:text;
//---------------------------------------
procedure nhap;
begin
assign(fi,'MATRAN.INP');
reset(fi);
read(fi,n,m);
for i:=1 to n do
begin
for j:=1 to m do read(fi,a[i,j]);
readln(fi);
end;
close(fi);
end;
//---------------------------------------
procedure dem_so_am;
var
i,j,dem:integer;
begin
nhap;
assign(fo,'BT1.OUT');
rewrite(fo);
dem:=0;
for i:=1 to n do
for j:=1 to m do
if a[i,j]<0 then inc(dem);
writeln(fo,dem);
close(fo);
end;
//----------------------------------------
procedure so_lon_nhat;
var
i,j,max:integer;
begin
nhap;
assign(fo,'BT2.OUT');
rewrite(fo);
max:=a[1,1];
for i:=1 to n do
for j:=1 to m do
if (a[i,j]>max) then max:=a[i,j];
write(fo,max);
close(fo);
end;
//----------------------------------
procedure tong_duong_cheo_chinh;
var
i,j,s:integer;
begin
nhap;
assign(fo,'BT3.OUT');
rewrite(fo);
S:=0;
for i:=1 to n do
s:=s+a[i,i];
write(fo,s);
close(fo);
end;
//-------------------------------------
procedure doi_xung;
var
i,j:integer;
kt:boolean;
begin
nhap;
assign(fo,'BT4.OUT');
rewrite(fo);
kt:=true;
for i:=1 to n do
for j:=1 to m do
if (a[i,j]<>a[j,i]) then
begin
kt:=false;
break;
end;
if (kt=true) then
writeln(fo,'Ma tran doi xung')
else
writeln(fo,'Ma tran khong doi xung');
close(fo);
end;
//-------------------------------------
begin
dem_so_am;
so_lon_nhat;
tong_duong_cheo_chinh;
doi_xung;
readln;
end.
avatar
Tạ Thúy Phượng
Năng động
Năng động

Posts : 63
Reputation : -19
Join date : 18/06/2018
Location : Binh Thuan-Tay Son-Binh Dinh

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Viết chương trình thao tác trên ma trận vuông với các yêu cầu:

Bài gửi by nganvonhat123 on Thu Nov 29, 2018 3:18 pm

code:
Aprogram m2c;
uses crt;
type mang2c =array [1..100,1..100] of integer;
var fi:text;
m,n,i,j,max,s:integer;
a:mang2c;

Procedure doc;
begin
assign(fi,'matran.inp');
reset(fi);
readln(fi,n);
for i:=1 to n do
for j:=1 to n do
begin
if j<>n then read(fi,a[i,j]) else
readln(fi,a[i,j]);
end;
close(fi);
end;
procedure sln;
var fo1:text;
begin
assign(fo1,'matran1.out');
rewrite(fo1);
max:=a[1,1];
for i:=1 to n do
for j:=1 to m do
if max<a[i,j] then max:=a[i,j];
write(fo1,max);
close(fo1);
end;

procedure tptc;
var fo2:text;
begin
assign(fo2,'matran2.out');
rewrite(fo2);
s:=0;
for i:=1 to n do
for j:=m downto 1 do
s:=s+a[i,j];
write(fo2,s);
close(fo2);
end;

function dx(a:mang2c;n,m:integer):boolean;
var kt:boolean;
begin
kt:=true;
for i:=1 to n do
for j:=m downto 1 do
if a[i,j]<>a[j,i] then
begin kt:=false;break;end;
dx:=kt;
end;

procedure dxx;
var fo3:text;
begin
assign(fo3,'matran3.out');
rewrite(fo3);
if dx(a,n,m) then write(fo3,'doi xung')
else write(fo3,'khong doi xung');
close(fo3);
end;


BEGIN
clrscr;
doc;

sln;
tptc;
dxx;
readln;
END.

avatar
nganvonhat123
Begin
Begin

Posts : 9
Reputation : -2
Join date : 24/11/2018
Age : 14

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Viết chương trình thao tác trên ma trận vuông với các yêu cầu:

Bài gửi by lohan on Thu Nov 29, 2018 3:31 pm

Code:
program ma_tran;
uses crt;
type mang2c=array[1..1000,1..1000] of integer;
var a:mang2c;
    fi,fo:text;
    n,m,i,j:integer;

function pta:integer;
begin
pta:=0;
for i:=1 to m do
for j:=1 to n do
if a[i,j]<0 then inc(pta)
end;

function pt_LN:integer;
begin
pt_LN:=a[1,1];
for i:=1 to m do
for j:=1 to n do
if a[i,j]>pt_LN then pt_LN:=a[i,j]
end;

function tongptdc:integer;
begin
tongptdc:=0;
for i:=1 to n do
tongptdc:=tongptdc+a[i,i]
end;

function kt_dx:boolean;
begin
kt_dx:=false;
for i:=1 to m do
for j:=1 to n do
if a[i,j]<>a[j,i] then exit;
kt_dx:=true
end;

begin
clrscr;
assign(fi,'matran.inp');
reset(fi);
readln(fi,m,n);
for i:=1 to m do
for j:=1 to n do
if j<>n then read(fi,a[i,j])
else readln(fi,a[i,j]);
close(fi);

assign(fo,'bt1.out');
 rewrite(fo);
write(fo,pta,#32,pt_LN);
close(fo);
assign(fo,'matran.out');
 rewrite(fo);
writeln(fo,tongptdc,#32);
if kt_dx then write(fo,'co doi xung') else write(fo,'Ko doi xung');
close(fo);
readln;
end.
avatar
lohan
Teen Chính hiệu
Teen Chính hiệu

Posts : 20
Reputation : -3
Join date : 06/11/2018
Age : 14

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Viết chương trình thao tác trên ma trận vuông với các yêu cầu:

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết