Tin học Tây Sơn

Tổng ma trận

Go down

Tổng ma trận

Bài gửi by Admin on Thu Nov 29, 2018 11:49 am

Tính tổng của hai ma trận A, B cấp NxM. Tính ma trận C là tổng của hai ma trận A và B, in ma trận C lên màn hình.
Công thức tính các phần tử của ma trận C= A+B:
C[i,j ] = A[i, j] + B[i, j] với i=1,..., N, và j=1,..., M
Dữ liệu vào: hàng đầu tiên chứa số n, m.  2n hàng tiếp theo chứa dữ liệu của 2 ma trận
Tongmt.inpTongmt.out
2 5
5 9 4 8 2
1 -9 8 7 4
6 -1 -8 -9 0
1 8 7 8 4
 
11 8 -4 -1 2
2 -1 15 15 8


Được sửa bởi Admin ngày Thu Nov 29, 2018 2:39 pm; sửa lần 1.
avatar
Admin
Admin
Admin

Posts : 658
Reputation : -39
Join date : 16/11/2015
Age : 29

Xem lý lịch thành viên http://tinhocts.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng ma trận

Bài gửi by nguyen77 on Thu Nov 29, 2018 2:01 pm

Code:
program bt;
uses crt;
var i,n,m,j,x:longint;
a,b,c:array[1..100,1..100] of longint;
begin
clrscr;
write(' nhap so ghang cot ');
readln(n,m);
for i:=1 to n do
for j:=1 to m do
        begin
                write('a[',i,',',j,']=');
                readln(a[i,j]);
                write('b[',i,',',j,']=');
                readln(b[i,j]);
                c[i,j]:=a[i,j]+b[i,j];
        end;
for i:=1 to n do
        begin
                for j:=1 To m do
                        write(c[i,j],#32);
                writeln;
        end;
readln;
end.
avatar
nguyen77
Năng động
Năng động

Posts : 68
Reputation : -22
Join date : 18/06/2018

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng ma trận

Bài gửi by mainhatthong2004 on Thu Nov 29, 2018 2:02 pm

Code:
program bai1;
uses crt;
var a,b:array[1..50,1..50] of integer;
n,m,i,j:integer;
begin
clrscr;
write('nhap so hang cot '); readln(n,m);
for i:=1 to n do
for j:=1 to m do
begin
write('a[',i,',',j,']='); readln(a[i,j]);
write('b[',i,',',j,']='); readln(b[i,j]);
end;
for i:=1 to n do
begin
for j:=1 to m do
write(a[i,j]+b[i,j],' ');
writeln;
end;
readln;
end.
avatar
mainhatthong2004
Teen cá tính
Teen cá tính

Posts : 76
Reputation : -25
Join date : 18/06/2018

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng ma trận

Bài gửi by mainhatthong2004 on Thu Nov 29, 2018 3:08 pm

Code:
program bai1;
uses crt;
var
        a,b:array[1..50,1..50] of integer;
        n,m,i,j:integer;
        fi,fo:text;
//---------------------------------------
procedure doc;
begin
        assign(fi,'tongmt.inp');
        reset(fi);
        readln(fi,n,m);
        for i:=1 to n do
                begin
                        for j:=1 to m do
                                read(fi,a[i,j]);
                        readln(fi);
                end;
        for i:=1 to n do
                begin
                        for j:=1 to m do
                                read(fi,b[i,j]);
                        readln(fi);
                end;
        close(fi);
end;
//-----------------------------------------
procedure xl;
begin
        assign(fo,'tongmt.out');
        rewrite(fo);
        for i:=1 to n do
                begin
                        for j:=1 to m do
                                write(fo,a[i,j]+b[i,j],' ');
                        writeln(fo);
                end;
        close(fo);
end;
//------------------------------------
begin
        clrscr;
        doc;
        xl;
        readln;
end.
avatar
mainhatthong2004
Teen cá tính
Teen cá tính

Posts : 76
Reputation : -25
Join date : 18/06/2018

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng ma trận

Bài gửi by nguyen77 on Thu Nov 29, 2018 3:20 pm

Code:
program bt;
uses crt;
var i,n,m,j,x:longint;
a,b,c:array[1..50,1..50] of longint;
fi,fo:text;
begin
clrscr;
assign(fi,'tongmt.inp');
reset(fi);
readln(fi,n,m);
for i:=1 to n do
begin
for j:=1 to m do
read(fi,a[i,j]);
readln(fi);
end;
for i:=1 to n do
begin
for j:=1 to m do
read(fi,b[i,j]);
readln(fi);
end;


close(fi);
assign(fo,'tongmt.out');
rewrite(fo);
for i:=1 to n do
for j:=1 to m do

              c[i,j]:=a[i,j]+b[i,j];
for i:=1 to n do
begin
for j:=1 to m do
        write(fo,c[i,j],#32);
        writeln(fo);
end;
close(fo);
readln;
end.
avatar
nguyen77
Năng động
Năng động

Posts : 68
Reputation : -22
Join date : 18/06/2018

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng ma trận

Bài gửi by Cao Hải Dương on Thu Nov 29, 2018 3:33 pm

Code:
Program tong_ma_Tran;
Uses crt;
Var fi,fo:text; n,m,i,j:longint;
a,b,c:array[1..100,1..100] of longint;

Procedure tong;
Begin
Assign(fo,'tongmt.out'); Rewrite(fo);
For i:=1 to n do
        For j:=1 to m do c[i,j]:=a[i,j]+b[i,j];
For i:=1 to n do
        Begin
        For j:=1 to m do write(fo,c[i,j]:3);
        Writeln(fo);
        End;
Close(fo);
End;

Begin
Clrscr;
Assign(fi,'tongmt.inp'); Reset(fi);
Readln(fi,n,m);
For i:=1 to n do
        Begin
        For j:=1 to m do Read(fi,a[i,j]);
        Readln(fi);
        End;
For i:=1 to n do
        Begin
        For j:=1 to m do Read(fi,b[i,j]);
        Readln(fi);
        End;
Close(fi);
tong;
Readln;
End.
avatar
Cao Hải Dương
Năng động
Năng động

Posts : 56
Reputation : -1
Join date : 18/06/2018
Age : 14
Location : Bình Định

Xem lý lịch thành viên http://starduongdesign.blogspot.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng ma trận

Bài gửi by Tạ Thúy Phượng on Thu Nov 29, 2018 3:39 pm

CODE:
program matran;
type mang2c=array[1..50,1..50] of integer;
var
fi,fo:text;
a,b,c:mang2c;
n,m,i,j,k,x:integer;
//---------------------------------------
procedure nhap;
begin
assign(fi,'TONGMATRAN.INP');
reset(fi);
read(fi,n,m);
for i:=1 to n do
begin
for j:=1 to m do read(fi,a[i,j]);
readln(fi);
end;
for i:=1 to n do
begin
for j:=1 to m do
read(fi,b[i,j]);
readln(fi);
end;
close(fi);
end;
//---------------------------------------
Procedure tong2matran;
Var
i,j:integer;
Begin
assign(fo,'TONGMATRAN.OUT');
rewrite(fo);
For i:=1 to n do
For j:=1 to m do
C[i,j]:=A[i,j] + B[i,j];
for i:=1 to n do
begin
for j:=1 to m do
write(fo,c[i,j],#32);
writeln(fo);
end;
close(fo);
End;
//--------------------------------------
begin
nhap;
tong2matran;
readln;
end.
avatar
Tạ Thúy Phượng
Năng động
Năng động

Posts : 63
Reputation : -19
Join date : 18/06/2018
Location : Binh Thuan-Tay Son-Binh Dinh

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng ma trận

Bài gửi by huynhtanluc on Thu Nov 29, 2018 10:18 pm

Code:
Program ct;
uses crt;
type mang=array[1..100,1..100] of integer;
var t1,t2:text;n,m,i,j,s:integer;a,b:mang;

Procedure doc;
begin
assign(t1,'tongmt.inp');
reset(t1);
read(t1,n,m);
for i:=1 to n do
begin
for j:=1 to m do
read(t1,a[i,j]);
readln(t1);
end;
for i:=1 to n do
begin
for j:=1 to m do
read(t1,b[i,j]);
readln(t1);
end;
close(t1);
end;

Procedure tinh;
begin
assign(t2,'tongmt.out');
rewrite(t2);
for i:=1 to n do
for j:=1 to m do
begin
s:=a[i,j]+b[i,j];
write(t2,s,#32);
end;
close(t2);
end;

Begin
clrscr;
doc;
tinh;
readln;
End.
avatar
huynhtanluc
Năng động
Năng động

Posts : 61
Reputation : -14
Join date : 18/06/2018

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng ma trận

Bài gửi by Admin on Thu Nov 29, 2018 10:48 pm

huynhtanluc đã viết:
Code:
Program ct;
uses crt;
type mang=array[1..100,1..100] of integer;
var t1,t2:text;n,m,i,j,s:integer;a,b:mang;

Procedure doc;
begin
assign(t1,'tongmt.inp');
reset(t1);
read(t1,n,m);
for i:=1 to n do
begin
for j:=1 to m do
read(t1,a[i,j]);
readln(t1);
end;
for i:=1 to n do
begin
for j:=1 to m do
read(t1,b[i,j]);
readln(t1);
end;
close(t1);
end;

Procedure tinh;
begin
assign(t2,'tongmt.out');
rewrite(t2);
for i:=1 to n do
for j:=1 to m do
begin
s:=a[i,j]+b[i,j];
write(t2,s,#32);
end;
close(t2);
end;

Begin
clrscr;
doc;
tinh;
readln;
End.
thủ tục tính có vẻ không ổn. E kiểm tra file .out chưa?
avatar
Admin
Admin
Admin

Posts : 658
Reputation : -39
Join date : 16/11/2015
Age : 29

Xem lý lịch thành viên http://tinhocts.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng ma trận

Bài gửi by huynhtanluc on Thu Nov 29, 2018 10:58 pm

Admin đã viết:
huynhtanluc đã viết:
Code:
Program ct;
uses crt;
type mang=array[1..100,1..100] of integer;
var t1,t2:text;n,m,i,j,s:integer;a,b:mang;

Procedure doc;
begin
assign(t1,'tongmt.inp');
reset(t1);
read(t1,n,m);
for i:=1 to n do
begin
for j:=1 to m do
read(t1,a[i,j]);
readln(t1);
end;
for i:=1 to n do
begin
for j:=1 to m do
read(t1,b[i,j]);
readln(t1);
end;
close(t1);
end;

Procedure tinh;
begin
assign(t2,'tongmt.out');
rewrite(t2);
for i:=1 to n do
for j:=1 to m do
begin
s:=a[i,j]+b[i,j];
write(t2,s,#32);
end;
close(t2);
end;

Begin
clrscr;
doc;
tinh;
readln;
End.
thủ tục tính có vẻ không ổn. E kiểm tra file .out chưa?
E thấy chạy vẫn đúng mà thầy
avatar
huynhtanluc
Năng động
Năng động

Posts : 61
Reputation : -14
Join date : 18/06/2018

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng ma trận

Bài gửi by nganvonhat123 on Fri Nov 30, 2018 7:29 pm

Code:
program tmt;
uses crt;
        var fi,fo:text;
            i,j,n,m:integer;
            a,b,c:array[1..100,1..100]of integer;

        procedure nhap;
        begin
                assign(fi,'tongmt.inp');
                reset(fi);
                readln(fi,n,m);
                for i:=1 to n do
                begin
                        for j:=1 to m do
                                read(fi,a[i,j]);
                                readln(fi);
                end;

                for i:=1 to n do
                begin
                        for j:=1 to m do
                                read(fi,b[i,j]);
                                readln(fi);
                end;

                close(fi);
        end;

        procedure tinh;
        begin
                assign(fo,'tongmt.out');
                rewrite(fo);
                for i:=1 to n do

                        for j:=1 to m do
                                c[i,j]:= a[i,j]+b[i,j];
                for i:=1 to n do
                begin
                        for j:=1 to m do
                                write(fo,c[i,j],#32);
                        writeln(fo);

                end;
                close(fo);
        end;
begin
clrscr;
nhap;
tinh;
readln;
end.
avatar
nganvonhat123
Begin
Begin

Posts : 9
Reputation : -2
Join date : 24/11/2018
Age : 14

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng ma trận

Bài gửi by tonguyengiahan237 on Sat Dec 08, 2018 10:30 pm

Code:
Program Tong_mt;
Uses crt;
Type Mang2c=array[1..50,1..50] of integer;
Var A,B,C:Mang2c;
    N,M:integer;
    fi,fo:text;

Procedure Docdl(Var A,B:Mang2c;Var N,M:integer;Var fi:text);
Var i,j:integer;
Begin
Assign(fi,'Tongmt.inp');
Reset(fi);
Read(fi,N,M);
Readln(fi);
        For i:=1 to N do
        For j:=1 to M do
                begin
                Read(fi,A[i,j]);
                If j=M Then readln(fi);
                end;
        For i:=1 to N do
        For j:=1 to M do
                begin
                Read(fi,B[i,j]);
                If j=M then readln(fi);
                end;
Close(fi);
End;

Procedure Vietdl(Var A,B,C:Mang2c;Var N,M:integer;Var fo:text);
Var i,j:integer;
Begin
Assign(fo,'Tongmt.out');
Rewrite(fo);
 For i:=1 to N do
 For j:=1 to M do
        begin
        C[i,j]:=B[i,j]+A[i,j];
        Write(fo,C[i,j],' ');
        If j=M then Writeln(fo);
        End;
Close(fo);
End;

BEGIN
CLRSCR;
Docdl(A,B,N,M,fi);
Vietdl(A,B,C,N,M,fo);
READLN;
END.
avatar
tonguyengiahan237
Teen Chính hiệu
Teen Chính hiệu

Posts : 28
Reputation : -2
Join date : 06/11/2018
Age : 14
Location : TT Phú Phong Huyện Tây Sơn Tỉnh Bình Định

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng ma trận

Bài gửi by quantran on Mon Dec 10, 2018 1:22 pm

code:
program matran;
type mang2c=array[1..50,1..50] of integer;
var
fi,fo:text;
a,b,c:mang2c;
n,m,i,j,k,x:integer;
//---------------------------------------
procedure nhap;
begin
assign(fi,'TONGMATRAN.INP');
reset(fi);
read(fi,n,m);
for i:=1 to n do
begin
for j:=1 to m do read(fi,a[i,j]);
readln(fi);
end;
for i:=1 to n do
begin
for j:=1 to m do
read(fi,b[i,j]);
readln(fi);
end;
close(fi);
end;
//---------------------------------------
Procedure tong2matran;
Var
i,j:integer;
Begin
assign(fo,'TONGMATRAN.OUT');
rewrite(fo);
For i:=1 to n do
For j:=1 to m do
C[i,j]:=A[i,j] + B[i,j];
for i:=1 to n do
begin
for j:=1 to m do
write(fo,c[i,j],#32);
writeln(fo);
end;
close(fo);
End;
//--------------------------------------
begin
nhap;
tong2matran;
readln;
end.
avatar
quantran
Teen cá tính
Teen cá tính

Posts : 73
Reputation : -20
Join date : 18/06/2018
Age : 14
Location : Binh Thuan-Tay Son-Binh Dinh

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng ma trận

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết